รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340303101 นางสาวดารารัตน์ ยอดเพชร สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6340303102 นางสาวปวิมล ศรีหมื่นไวย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6340303103 นางสาวพนิดา แพ่งฉิมพลี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6340303106 นางสาวภัสราภร เงียบกระโทก สารสนเทศศาสตร์ฯ10
5 6340303109 นางสาวอารีรัตน์ อุบลรัตน์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
6 6340308103 นางสาวจิราพร ทองสมบูรณ์ การพัฒนาสังคม10
7 6340308104 นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโภค การพัฒนาสังคม10
8 6340308106 นางสาวฐิตาภา ลมสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
9 6340308107 นางสาวณัฎฐนิชา ปิงปอง การพัฒนาสังคม10
10 6340308108 นางสาวณัฐกานต์ สุขงานสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
11 6340308109 นางสาวธวัลรัตน์ ปิ่นสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
12 6340308110 นางสาวนฤมล ชัยอามาตย์ การพัฒนาสังคม10
13 6340308111 นางสาวนหทัย ทับกระโทก การพัฒนาสังคม10
14 6340308113 นางสาวบุษกร ศรีโท การพัฒนาสังคม10
15 6340308114 นางสาวเบญจมาศ มุขกระโทก การพัฒนาสังคม10
16 6340308116 นางสาวผกาพรรณ ใหญ่สูงเนิน การพัฒนาสังคม10
17 6340308117 นางสาวพิม ศรีสารคาม การพัฒนาสังคม10
18 6340308118 นางสาวภัทราวดี เปานิล การพัฒนาสังคม10
19 6340308119 นางสาวมุครวี ตั้นสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
20 6340308121 นางสาววริศรา คดคง การพัฒนาสังคม10
21 6340308122 นางสาววันวิสา ขุมทอง การพัฒนาสังคม10
22 6340308123 นางสาววันวิสา นิลใหม่ การพัฒนาสังคม10
23 6340308124 นางสาววิรัลยุพา คืบขุนทด การพัฒนาสังคม10
24 6340308125 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายกระโทก การพัฒนาสังคม10
25 6340308126 นางสาวสุดาพร เมิ่งกระโทก การพัฒนาสังคม10
26 6340308127 นางสาวสุภัสสร เทศราช การพัฒนาสังคม10
27 6340308128 นางสาวสุภาภรณ์ ทุมมานอก การพัฒนาสังคม10
28 6340308129 นางสาวสุภิตา โลมะบุตร การพัฒนาสังคม10
29 6340308131 นางสาวโสริญา จันทร์เพ็ง การพัฒนาสังคม10
30 6340308132 นางสาวอาภัสรา คล่องแคล้ว การพัฒนาสังคม10
31 6340308133 นายกิตติภูมิ กนก การพัฒนาสังคม10
32 6340308135 นายณัฐดนัย ชื่นกมล การพัฒนาสังคม10
33 6340308136 นายตะวัน คงสมคิด การพัฒนาสังคม10
34 6340308137 นายธรรมรัตน์ อินทร์ดอน การพัฒนาสังคม10
35 6340308138 นายอนันต์ จันทร์ภูมิ การพัฒนาสังคม10
36 6340802103 นางสาวชัชชา อะช่วยรัมย์ ทัศนศิลป์10
37 6340802104 นางสาวนาตาชา บุญรอด ทัศนศิลป์10
38 6340802105 นางสาวปาริชาต คลังใหญ่ ทัศนศิลป์10
39 6340802106 นางสาววรนุช บุตรเงิน ทัศนศิลป์10
40 6340802108 นางสาววรินทร์ทิพย์ โนนวิเศษ ทัศนศิลป์10
41 6340802109 นางสาววัชราภรณ์ ไขตะคุ ทัศนศิลป์10
42 6340802110 นางสาววาสนา เพชรสุข ทัศนศิลป์10
43 6340802111 นางสาวอมินตรา ลาจันทึก ทัศนศิลป์10
44 6340802112 นายธนธรณ์ ชาวไร่ ทัศนศิลป์10
45 6340802113 นายบุญญฤทธิ์ นิลเกตุ ทัศนศิลป์10
46 6340802114 นายปิติภัทร รักษาศรี ทัศนศิลป์10
47 6340802117 นายศรรัก เขือนอก ทัศนศิลป์10
48 6340802118 นางสาวกัญญารัตน์ ประจิตร ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 6240212101 นางสาวกิติยา แหนงกระโทก ภูมิสารสนเทศ10
50 6240212102 นางสาวชไมพร สุขบัวใหญ่ ภูมิสารสนเทศ10
51 6240212107 นางสาวอารียา ศัตรูพินาศ ภูมิสารสนเทศ10
52 6240212108 นายจิรายุ เเผนกระโทก ภูมิสารสนเทศ10
53 6240212109 จ่าสิบเอก โชคทวุฒ พันธุมะลี ภูมิสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123