รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340304101 นางสาวขวัญนภา ผาน้อยวงค์ ญี่ปุ่น10
2 6340304102 นางสาวเขมินทรา พรมนิกร ญี่ปุ่น10
3 6340304103 นางสาวครองทรัพย์ เณรเกิด ญี่ปุ่น10
4 6340304104 นางสาวคุณิศรา จันทรเสาวพักตร์ ญี่ปุ่น10
5 6340304105 นางสาวจารุรินทร์ สีม่วง ญี่ปุ่น10
6 6340304107 นางสาวชลธิชา กองแก้ว ญี่ปุ่น10
7 6340304108 นางสาวชวันนุช เพ็ชรพันธ์ ญี่ปุ่น10
8 6340304109 นางสาวดวงธิดา ลวดลาย ญี่ปุ่น10
9 6340304111 นางสาวเบญจมาศ ศุภโชควิบูลย์ ญี่ปุ่น10
10 6340304112 นางสาวปรียารัตน์ พสุรัตน์ ญี่ปุ่น10
11 6340304113 นางสาวปวีณ์นุช ราชาเดช ญี่ปุ่น10
12 6340304115 นางสาวพนิดา วังศิลป์ ญี่ปุ่น10
13 6340304117 นางสาวมลธิรา ดวงนุช ญี่ปุ่น10
14 6340304119 นางสาวมะลิวัลย์ มามาก ญี่ปุ่น10
15 6340304120 นางสาวระวีวรรณ มหาเวช ญี่ปุ่น10
16 6340304121 นางสาววรรณษา ทองสี ญี่ปุ่น10
17 6340304122 นางสาวศิริโสภา ดอกแคกลาง ญี่ปุ่น10
18 6340304123 นางสาวสริตา ศรีบรรเทา ญี่ปุ่น10
19 6340304124 นางสาวสุกัญญา เบ็ญจะวรณ์ ญี่ปุ่น10
20 6340304127 นางสาวสุมลตรา พัฒนะ ญี่ปุ่น10
21 6340304130 นางสาวอรอนงค์ สิงห์ทองลา ญี่ปุ่น10
22 6340304131 นางสาวอาภัสรา ยุนิลา ญี่ปุ่น10
23 6340304133 นายนนทภัทร ศิริพจน์ ญี่ปุ่น10
24 6340304134 นายปิติพร จงกลาง ญี่ปุ่น10
25 6340304136 นายมงคล บุญเกิด ญี่ปุ่น10
26 6340304138 นายอนาคิน พิมพา ญี่ปุ่น10
27 6340304139 นายอัครชัย ปอสูงเนิน ญี่ปุ่น10
28 6340304141 นายธวัชชัย หง้าวชัยภูมิ ญี่ปุ่น10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 6381201101 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ สถาปัตยกรรม10
30 6381201103 นางสาวณัทธินา กรญาณจิตร์ สถาปัตยกรรม10
31 6381201104 นางสาวบัณฑิตา ปทุมานนท์ สถาปัตยกรรม10
32 6381201106 นางสาวฝนทิพย์ สุขตะคุ สถาปัตยกรรม10
33 6381201110 นางสาวศศิกานต์ นานอก สถาปัตยกรรม10
34 6381201112 นายจิรายุ สุขพร สถาปัตยกรรม10
35 6381201113 นายนนทชัย กิ่งมะนาว สถาปัตยกรรม10
36 6381201114 นายปฏิมากร ต่อพล สถาปัตยกรรม10
37 6381201115 นายรุ่งสุริยา แสงจันทร์ สถาปัตยกรรม10
38 6381201116 นายสมชาย พรมเมืองเก่า สถาปัตยกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123