รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340305101 นางสาวกัญญารัตน์ กสิผล อังกฤษธุรกิจ10
2 6340305102 นางสาวกัณภิรมย์ ร่มเย็น อังกฤษธุรกิจ10
3 6340305103 นางสาวเกวลิน แสนอุบล อังกฤษธุรกิจ10
4 6340305104 นางสาวจิราภรณ์ กริบกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
5 6340305105 นางสาวชลธิชา กาศกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
6 6340305106 นางสาวณัฐกานต์ พูลขวัญ อังกฤษธุรกิจ10
7 6340305107 นางสาวณิชาภัทร เชิญกลาง อังกฤษธุรกิจ10
8 6340305108 นางสาวทิพย์พาดา ยุปานันท์ อังกฤษธุรกิจ10
9 6340305109 นางสาวธัญชนก ศิริสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6340305110 นางสาวธัญลักษณ์ ปรุงเรือน อังกฤษธุรกิจ10
11 6340305112 นางสาวนิรวรรณ ปานอาสา อังกฤษธุรกิจ10
12 6340305113 นางสาวประนัดดา ทิศกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
13 6340305117 นางสาวพิมพ์เกศ ลมขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
14 6340305118 นางสาวเมทิกา มูลเสนา อังกฤษธุรกิจ10
15 6340305119 นางสาวรลิตา หงายกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
16 6340305120 นางสาววราภรณ์ ตาบผึ้ง อังกฤษธุรกิจ10
17 6340305121 นางสาวศศิกาญจน์ ทวีพันธ์ อังกฤษธุรกิจ10
18 6340305122 นางสาวสุชาดา ก้อนกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
19 6340305123 นางสาวสุนิตา กลีบกลาง อังกฤษธุรกิจ10
20 6340305124 นางสาวสุภาพร ศรีชัย อังกฤษธุรกิจ10
21 6340305125 นางสาวหทัยภัทร แสงดาว อังกฤษธุรกิจ10
22 6340305127 นางสาวอริสรา ภูมิโคกรักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
23 6340305128 นางสาวอาทิตยา พิมสอน อังกฤษธุรกิจ10
24 6340305129 นางสาวอาริษา แสงบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
25 6340305130 นางสาวอุมาพร จิมมอญ อังกฤษธุรกิจ10
26 6340305131 นายไกรศร ไตรผักแว่น อังกฤษธุรกิจ10
27 6340305132 นายจักรกฤษณ์ สุนทรรัตน์ อังกฤษธุรกิจ10
28 6340305133 นายชูจิตร ที่รัก อังกฤษธุรกิจ10
29 6340305134 นายณัฐวุฒิ แก้วฝ่ายนอก อังกฤษธุรกิจ10
30 6340305135 นายณัฐวุฒิ อาศัยป่า อังกฤษธุรกิจ10
31 6340305136 นายนฤบดินทร์ ดวงสา อังกฤษธุรกิจ10
32 6340305137 นายภัทรพงศ์ เขียนนอก อังกฤษธุรกิจ10
33 6340305138 นายสรายุทธ ทะยอมใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
34 6340305201 นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี อังกฤษธุรกิจ10
35 6340305202 นางสาวกิตติญาภรณ์ จ่อยครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
36 6340305203 นางสาวจิราพร สุวรรณกลาง อังกฤษธุรกิจ10
37 6340305204 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง อังกฤษธุรกิจ10
38 6340305205 นางสาวญาสุมินทร์ คัดปัญญา อังกฤษธุรกิจ10
39 6340305206 นางสาวณิชกุล เที่ยงดี อังกฤษธุรกิจ10
40 6340305207 นางสาวดวงกมล ศรีโคตร อังกฤษธุรกิจ10
41 6340305208 นางสาวทิพรดา ถิ่นสอน อังกฤษธุรกิจ10
42 6340305209 นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ อังกฤษธุรกิจ10
43 6340305210 นางสาวธัญสุดา ชื่นโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
44 6340305212 นางสาวปนัดดา สาริพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
45 6340305213 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง อังกฤษธุรกิจ10
46 6340305214 นางสาวเปรมกมล ลาภกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
47 6340305215 นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ อังกฤษธุรกิจ10
48 6340305216 นางสาวพัศสนันท์ ต้อยหมื่นไวย อังกฤษธุรกิจ10
49 6340305217 นางสาวมัฑณา เกษมพงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
50 6340305218 นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
51 6340305221 นางสาวสิริยากร อินคำน้อย อังกฤษธุรกิจ10
52 6340305223 นางสาวสุภัสสรา เส็งนา อังกฤษธุรกิจ10
53 6340305224 นางสาวสุริมล นามพทาย อังกฤษธุรกิจ10
54 6340305225 นางสาวหัทยา เพชรประไพ อังกฤษธุรกิจ10
55 6340305226 นางสาวอรนลิน จรโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
56 6340305227 นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง อังกฤษธุรกิจ10
57 6340305228 นางสาวอารยา หมั่นกิจ อังกฤษธุรกิจ10
58 6340305229 นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
59 6340305231 นายจตุพล เลาะสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
60 6340305232 นายชัชพงศ์ เจริญภาพ อังกฤษธุรกิจ10
61 6340305233 นายฐปกรณ์ แสงดาว อังกฤษธุรกิจ10
62 6340305234 นายณัฐวุฒิ พันธ์ยาง อังกฤษธุรกิจ10
63 6340305235 นายนนทกานต์ ฉ่ำกลาง อังกฤษธุรกิจ10
64 6340305237 นายวศิน ถนอมพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
65 6340305238 นายสุรยุทธ วงษ์หมอก อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123