รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340702101 นางสาวกนกวรรณ คงประหัด ร.บ.10
2 6340702102 นางสาวกัลยาณี ศรีพรหม ร.บ.10
3 6340702103 นางสาวจารุวรรณ รินทะมาศ ร.บ.10
4 6340702104 นางสาวฐิตาภรณ์ ฉากกลาง ร.บ.10
5 6340702105 นางสาวดารณีนุช พวงเกาะ ร.บ.10
6 6340702107 นางสาวนพัฒพร เข็มสุข ร.บ.10
7 6340702108 นางสาวปริชาติ ขรวนรัมย์ ร.บ.10
8 6340702109 นางสาวปิยพร ปรางค์นอก ร.บ.10
9 6340702110 นางสาวพรรณพัชร นามมูลน้อย ร.บ.10
10 6340702111 นางสาวพีรดา ทับทิมธงไชย ร.บ.10
11 6340702112 นางสาวภัทรจาริน สุขเกษม ร.บ.10
12 6340702113 นางสาวมิรันตี เติมประทีป ร.บ.10
13 6340702114 นางสาวรัตนาพร อัปมาโท ร.บ.10
14 6340702115 นางสาววรารัตน์ วัชรคำประเสริฐ ร.บ.10
15 6340702116 นางสาวสมปรารถนา บรรหาร ร.บ.10
16 6340702118 นางสาวสุธิดา กันชร ร.บ.10
17 6340702122 นางสาวเกณิกา บุญจันทร์ ร.บ.10
18 6340702123 นายกล้าณรงค์ มณีมะเริง ร.บ.10
19 6340702126 นายณัฐพล ง้าวกลาง ร.บ.10
20 6340702127 นายธนรัตน์ หมอกกระโทก ร.บ.10
21 6340702129 นายปริญาวิชย์ รัตนะศิริบุญญา ร.บ.10
22 6340702131 นายพีรพล กรณ์งูเหลือม ร.บ.10
23 6340702133 นายยอดฉัตรเพชร กองพลพรหม ร.บ.10
24 6340702134 นายศักดิ์ระพี เทพคำดี ร.บ.10
25 6340702135 นายสหรัฐ ทัดทาน ร.บ.10
26 6340702136 นายสิริโชค ชมเดชดี ร.บ.10
27 6340702138 นายอิศรานุวัตน์ ดลประสิทธิ์ ร.บ.10
28 6340702201 นางสาวกนกวรรณ สัตย์นาโค ร.บ.10
29 6340702202 นางสาวกาญจนา ยาดี ร.บ.10
30 6340702203 นางสาวชลธิชา ศรีขัดเค้า ร.บ.10
31 6340702204 นางสาวณัฐพร พาขุนทด ร.บ.10
32 6340702205 นางสาวธนพร สำราญใจ ร.บ.10
33 6340702206 นางสาวธัญมน กุลนันทกานต์ ร.บ.10
34 6340702207 นางสาวนภัสสร เสมารัมย์ ร.บ.10
35 6340702208 นางสาวปรียาภัทร อินใจ ร.บ.10
36 6340702209 นางสาวปิยะลักษณ์ เชื่องสุวรรณ์ ร.บ.10
37 6340702210 นางสาวพาฝัน ตั้งสกุล ร.บ.10
38 6340702211 นางสาวฟารินดา พวงมณี ร.บ.10
39 6340702212 นางสาวภัทรวดี เขียวสะอาด ร.บ.10
40 6340702213 นางสาวยุคลธร เขียวรอด ร.บ.10
41 6340702214 นางสาวลักขณา แผ่นเงิน ร.บ.10
42 6340702215 นางสาวศศิพร โลสันเทียะ ร.บ.10
43 6340702217 นางสาวสุดารัตน์ โม้หอชัย ร.บ.10
44 6340702218 นางสาวสุพรรสา ชาสำโรง ร.บ.10
45 6340702219 นางสาวสุวัชรา ขึมสันเทียะ ร.บ.10
46 6340702220 นางสาวหทัยชนก โค้งนอก ร.บ.10
47 6340702221 นางสาวอาริยา กลางพิมาย ร.บ.10
48 6340702222 นายกฤติพงศ ปานสูงเนิน ร.บ.10
49 6340702223 นายกิตติพิชญ์ พิศนอก ร.บ.10
50 6340702224 นายชญานนท์ ปานหงษา ร.บ.10
51 6340702226 นายณัฐวัตร มาสูงเนิน ร.บ.10
52 6340702229 นายปรินทร สายลือนาม ร.บ.10
53 6340702230 นายพิรยบดี ไชยอัฐทอง ร.บ.10
54 6340702231 นายภักดี นานอก ร.บ.10
55 6340702233 นายรติชัย แก้วก่า ร.บ.10
56 6340702234 นายศุภกิตติ์ ประจิตร ร.บ.10
57 6340702235 นายสิทธิชัย มณีย์ ร.บ.10
58 6340702236 นายสุพัฒน์ อภิวุฒิพงศ์ ร.บ.10
59 6340702237 นายอัษฎายุธ กล้วยกลาง ร.บ.10
60 6340702238 นายนราวิชญ์ นาวีสัมพันธ์ ร.บ.10
61 6340702318 นางสาวสุรัตนวดี โนใหม่ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123