รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340701303 นางสาวขวัญจิรา เชิงจอหอ รปศ.10
2 6340701307 นางสาวณัฐธิดา อาบสันเทียะ รปศ.10
3 6340701308 นางสาวทัดดาว เสริงขุนทด รปศ.10
4 6340701309 นางสาวธาริณีย์ เอื้อไธสง รปศ.10
5 6340701310 นางสาวนันทการ แก้วรัตน์ รปศ.10
6 6340701311 จ่าสิบตรีหญิง บัณฑิตา ใยกระโทก รปศ.10
7 6340701314 นางสาวเพชรลดา เดชพร รปศ.10
8 6340701315 นางสาวภัทราภรณ์ เบี้ยกระโทก รปศ.10
9 6340701320 นางสาวศศิธร กล้ามสันเทียะ รปศ.10
10 6340701321 นางสาวสิริยากร คำสอนพันธ์ รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
11 6340606101 นางสาวกัญฑิชา จาง นิเทศศาสตร์10
12 6340606102 นางสาวกัลยรัตน์ คงยิ่ง นิเทศศาสตร์10
13 6340606103 นางสาวเกณิกา คำนึงผล นิเทศศาสตร์10
14 6340606104 นางสาวจันทกานต์ รอดกลาง นิเทศศาสตร์10
15 6340606106 นางสาวจุฬารัตน์ วีระบุรุษ นิเทศศาสตร์10
16 6340606108 นางสาวชลลดา อบอุ่น นิเทศศาสตร์10
17 6340606110 นางสาวฐิดาพร เด่นอนุสรณ์ นิเทศศาสตร์10
18 6340606111 นางสาวณัฐชยา ศรีภาชน์ นิเทศศาสตร์10
19 6340606113 นางสาวนันทวรรณ ไกรอ่ำ นิเทศศาสตร์10
20 6340606114 นางสาวน้ำผึ้ง ปวงคำ นิเทศศาสตร์10
21 6340606115 นางสาวปัทสรา ละออศรี นิเทศศาสตร์10
22 6340606116 นางสาวพรทิพย์ ลาภมูล นิเทศศาสตร์10
23 6340606118 นางสาวภัทรวดี พรมพะเนา นิเทศศาสตร์10
24 6340606119 นางสาวรักษิตา มะวังนุทูล นิเทศศาสตร์10
25 6340606121 นางสาวศิยาภรณ์ พรมนอก นิเทศศาสตร์10
26 6340606122 นางสาวสุเบญจภา หลอดคำ นิเทศศาสตร์10
27 6340606123 นางสาวสุวนันท์ จันทุดม นิเทศศาสตร์10
28 6340606127 นายธิตินัท สิทธิพงษ์ นิเทศศาสตร์10
29 6340606128 นายนคร ค่ายสงคราม นิเทศศาสตร์10
30 6340606130 นายปฏิภาณ คำดอน นิเทศศาสตร์60
31 6340606135 นายวาริท ธัญญวัฒน์ นิเทศศาสตร์10
32 6340606136 นายวิศว เลื่อนสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
33 6340606137 นายวุฒิภัทร ทันไธสง นิเทศศาสตร์10
34 6340606138 นายศตวรรษ ชาจอหอ นิเทศศาสตร์10
35 6340606139 นายศุภชีพ ชัยชนะรุ่งเรือง นิเทศศาสตร์10
36 6340606141 นายอัมฤทธิ์ แผ้วสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
37 6340606202 นางสาวกุลนิษฐ์ แขนสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
38 6340606203 นางสาวเกศกนก ภาวจันทึก นิเทศศาสตร์10
39 6340606204 นางสาวจิตตินันท์ ทันใจ นิเทศศาสตร์10
40 6340606205 นางสาวเจติยา ศรีวงศ์ชัย นิเทศศาสตร์10
41 6340606206 นางสาวฐิติมา เชื่อมจอหอ นิเทศศาสตร์10
42 6340606207 นางสาวฐิติมา ทองเกลี้ยง นิเทศศาสตร์10
43 6340606208 จ่าสิบตรีหญิง นพวรรณ เพ่งผล นิเทศศาสตร์10
44 6340606209 นางสาวเบญจทิพย์ พิมพ์จันทร์ นิเทศศาสตร์10
45 6340606210 นางสาวปิยธิดา จอมเกาะ นิเทศศาสตร์10
46 6340606211 นางสาวพัชภรณ์ ปลั่งกลาง นิเทศศาสตร์10
47 6340606212 นางสาวภณสา ยนจอหอ นิเทศศาสตร์10
48 6340606213 นางสาวรุจิรา ตรีศักดิ์ นิเทศศาสตร์10
49 6340606214 นางสาววราภรณ์ ปั้นศิริ นิเทศศาสตร์10
50 6340606215 นางสาวศพิมพ์ณัฐ งิ้วใหญ่ นิเทศศาสตร์10
51 6340606217 นางสาวศิโรรัตน์ คำอาสา นิเทศศาสตร์10
52 6340606218 นางสาวศุภสิรินทร์ พยัคฆนิธิ นิเทศศาสตร์10
53 6340606219 จ่าสิบตรีหญิง สุรัสสา พงษ์สว่าง นิเทศศาสตร์10
54 6340606220 นางสาวสุวรรณรัตน์ พัดมา นิเทศศาสตร์10
55 6340606221 นางสาวไอลิน โพธิ์กลั่น นิเทศศาสตร์10
56 6340606222 นายคุณาณล พิจารณ์ นิเทศศาสตร์10
57 6340606223 นายชลทิศ อินทโส นิเทศศาสตร์10
58 6340606225 นายณัฐพงษ์ รักษาศรี นิเทศศาสตร์10
59 6340606226 นายณัฐวัฒน์ สิงห์วิสุทธิ์ นิเทศศาสตร์10
60 6340606230 นายธีระศักดิ์ สระปัญญา นิเทศศาสตร์10
61 6340606231 นายปณวัตร ประเทศ นิเทศศาสตร์10
62 6340606233 นายปัณณวรรธ เข้มขัน นิเทศศาสตร์10
63 6340606234 นายพีรพัฒน์ แจ่มประถม นิเทศศาสตร์10
64 6340606235 นายภาคภูมิ กุนอก นิเทศศาสตร์10
65 6340606236 นายภูวดล พระสุนิน นิเทศศาสตร์10
66 6340606237 นายเมธาวิน คุ้มโห้ นิเทศศาสตร์10
67 6340606238 นายวรากร เรืองโรจน์ นิเทศศาสตร์10
68 6340606239 นายวัชรนนท์ เทพพรพิทักษ์ นิเทศศาสตร์10
69 6340606242 นายอภิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ นิเทศศาสตร์10
70 6340606243 นายอาทิตย์ ขุมเกาะ นิเทศศาสตร์10
71 6340606244 นายเอกลักษณ์ ทิพย์เดโช นิเทศศาสตร์10
72 6340606245 นายเอกสิทธิ์ แก่นนาคำ นิเทศศาสตร์10
73 6340606246 นางสาวณัชชา เชิญกลาง นิเทศศาสตร์10
74 6340606247 นายคณิศร ยมชัยภูมิ นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123