รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240307140 นางสาวพรรณ์ภษา บุตรเจริญ ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6140510123 นางสาววรรณิศา ขุนศร โลจิสติกส์10
3 6240508101 นางสาวกนกวรรณ ณรงค์นอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
4 6240508103 นางสาวเกศิณี ธนาภิวัฒน์สกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
5 6240508104 นางสาวจริยาพร บุปะโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
6 6240508105 นางสาวจินดารัตน์ แก้วแดงดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
7 6240508107 นางสาวชลธิฎา ครึนสันเทียะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
8 6240508109 นางสาวญานิศา วงค์มาสา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
9 6240508110 นางสาวณัชชา ศรีริต การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
10 6240508111 นางสาวทรงสุดา สาลี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
11 6240508112 นางสาวธนพร ช่อกริช การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
12 6240508113 นางสาวธัญชนก ชวนดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
13 6240508114 นางสาวนันทพร พุ่มเจริญ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
14 6240508115 นางสาวบุษญารัตน์ ปัตเต การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
15 6240508116 นางสาวปนัดดา ถุงกิ่ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
16 6240508117 นางสาวพรพิไล หลวงชุมพล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
17 6240508118 นางสาวพัชริดา สิมมาสุด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
18 6240508120 นางสาวมธุรส พิพิธภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
19 6240508121 นางสาวมายมาริสา ศรีจันทึก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
20 6240508123 นางสาววรดา พันธุ์นิธิทร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
21 6240508124 นางสาววิชุดา บุญมาหล้า การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
22 6240508126 นางสาวศิริลักษณ์ กอหญ้ากลาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
23 6240508127 นางสาวศุภากร ม่วงงาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
24 6240508128 นางสาวสุดารัตน์ ห่อไธสง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
25 6240508129 นางสาวสุธาร์ทิพย์ สายก้อนแก้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
26 6240508130 นางสาวสุภาวดี แป้งกลาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
27 6240508131 นางสาวอรญา เอี่ยมลำมูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
28 6240508133 นางสาวอาริษา แก้วมะเริง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
29 6240508134 นางสาวอุมารินทร์ บัวจูม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
30 6240508135 จ่าสิบเอก ชินวุธ ตะวงค์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
31 6240508136 นายณัฐภูมิ ดาสูงเนิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
32 6240508137 นายธนโชติ ทิศกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
33 6240508138 นายบุญฤทธิ์ บุญสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6240508139 นายวริศ วัชรพงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
35 6240508140 นายอิทธิวัฒน์ สีลาเขตต์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
36 6240508201 นางสาวกัลยาณี สือขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6240508202 นางสาวเกวริน นครไธสง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6240508204 นางสาวจันทิมา เพียรขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6240508205 นางสาวจิรวนา เนื่องกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6240508206 นางสาวชนัญญา ประจิตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6240508208 นางสาวโชษิตา ขานกระโทก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6240508209 นางสาวญารินดา นิ่มวัฒนาพร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6240508210 นางสาวดารารัฐ ไชยโชติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
44 6240508211 นางสาวทิวารัตน์ คงบุรินทร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6240508213 นางสาวธิดารัตน์ เคนวิเศษ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
46 6240508214 นางสาวนิตยา ศรีคำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
47 6240508215 นางสาวเบญจวรรณ นุ่มเกลี้ยง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
48 6240508216 นางสาวปภัสสร สีหาบุญลี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
49 6240508217 นางสาวพรรณภา มิกขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
50 6240508218 นางสาวพิมพ์ผกา พจนานุรักษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
51 6240508220 นางสาวมลทิกา ทรัพย์สุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
52 6240508221 นางสาวเมธาวดี วงษาสืบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
53 6240508222 นางสาวรัตน์ชนก ชินนอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
54 6240508223 นางสาววราภรณ์ ชัยสง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
55 6240508224 นางสาววิภาวดี ติมุลา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
56 6240508225 นางสาวศิริลักษณ์ ภูมิวิลัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
57 6240508228 นางสาวสุทธิดา ยิ่งยงค์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
58 6240508229 นางสาวสุปรียา แสนศักดา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
59 6240508230 นางสาวสุวรรณีย์ เต้นปักษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
60 6240508234 นายกฤช แก้ววัฒถา การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
61 6240508235 นายณัฐกิตติ์ งามพลกรัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
62 6240508236 นายดนัย ศรีหมื่นไวย การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
63 6240508237 นายธนวัฒน์ ตั้งใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
64 6240508238 นายภาคภูมิ อัคฮาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
65 6240508239 นายสพล วัชรพงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
66 6240509101 นางสาวกชกร บุญโญปกรณ์ การเงิน10
67 6240509102 นางสาวกัญญารัตน์ ผาดไธสง การเงิน10
68 6240509103 นางสาวกุลณัฐ นารถสมบูรณ์ การเงิน10
69 6240509105 นางสาวถิรพร แซงกระโทก การเงิน10
70 6240509107 นางสาวปาริชาติ หาจัตุรัส การเงิน10
71 6240509108 นางสาวปิยะภรณ์ เข็มทอง การเงิน60
72 6240509111 นางสาวภัทรสุดา อินทร์นอก การเงิน10
73 6240509113 นางสาววราภรณ์ ยางนอก การเงิน10
74 6240509114 นางสาวศิริพิชญ์ ลองอินพะเนา การเงิน10
75 6240509115 นางสาวศุภานัน เงินกิ่ง การเงิน10
76 6240509116 นางสาวสวิตตา ตาดทอง การเงิน10
77 6240509117 นางสาวสุนิตา อ่อนวอน การเงิน10
78 6240509118 นางสาวสุพรรณี ดั้งขุนทด การเงิน10
79 6240509119 นางสาวสุวรรณรัตน์ วิชาเกวียน การเงิน10
80 6240509120 นางสาวอรปรียา แซ่ปึง การเงิน10
81 6240509121 นายเทวิน ชาญฤทธิ์ การเงิน10
82 6240509122 นายนิกร จันทร์เพ็ญ การเงิน10
83 6240509123 นายภาคภูมิ สำเริง การเงิน10
84 6240509124 นายวัชรพล ธัญญเจริญ การเงิน10
85 6240509201 นางสาวกนกวรรณ เกรียมโพธิ์ การเงิน10
86 6240509202 นางสาวกันยารัตน์ ด้ามสูงเนิน การเงิน10
87 6240509203 นางสาวเกศมณี แสงเดือน การเงิน10
88 6240509204 นางสาวณัฐภัทร เติมขุนทด การเงิน10
89 6240509205 นางสาวธิวาพร ธรรมโล การเงิน10
90 6240509206 นางสาวบุษราคัม ผมพันธ์ การเงิน10
91 6240509207 นางสาวปิยฉัตร มหาโพธิ์ การเงิน10
92 6240509208 นางสาวปีย์รดา ราชแสง การเงิน10
93 6240509210 นางสาวพิยดา สุขยืน การเงิน10
94 6240509211 นางสาวภูริยา เเผ้วกระโทก การเงิน10
95 6240509212 นางสาววนิดา จัดงูเหลือม การเงิน10
96 6240509213 นางสาวศรัญญา ทรายงาม การเงิน10
97 6240509215 นางสาวสมพร ไชยคง การเงิน10
98 6240509216 นางสาวสุกัลยา แข็งขัน การเงิน10
99 6240509217 นางสาวสุพรรณิการ์ ดุจจันทึก การเงิน10
100 6240509218 นางสาวสุภาวดี หัดสันเทียะ การเงิน10
101 6240509219 นางสาวอนุสรา ฟาสูงเนิน การเงิน10
102 6240509220 นางสาวอริยา หอมสมบัติ การเงิน10
103 6240509221 นายธนา รินลา การเงิน10
104 6240509223 นายวรานนท์ แย้มเนตร การเงิน10
105 6240509224 นายศิวัชญา ยอดสละ การเงิน10
106 6240509225 นายอาทิตย์ โชสระน้อย การเงิน10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
107 6240911101 นางสาวขจีรัตน์ หุยจันทึก ออกแบบอุต10
108 6240911102 นางสาวธัญญามาศ วงค์คำ ออกแบบอุต10
109 6240911103 นางสาวปพิชญา นิยาทองหลาง ออกแบบอุต10
110 6240911105 นางสาวรัตนา โพธิ์นอก ออกแบบอุต10
111 6240911106 นางสาววราพร คำโพธิ์ ออกแบบอุต10
112 6240911107 นางสาวอรทัย เกล้ากระโทก ออกแบบอุต10
113 6240911110 นายปฐพี สีอำคา ออกแบบอุต10
114 6240911116 นายอุกกฤษฎ์ โนใหม่ ออกแบบอุต10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123