รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040301157 นายหิรัญเรวัษฒ์ สร้างดี อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 5940507329 นางสาวศุภมาศ พรหมเทศ การตลาด10
3 6140505108 นางสาวบุษบา ผมทำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6140505213 นางสาวศศิมณฑ์ สีเดือน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6140505215 นางสาวอรอุมา คอนสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6140505216 นางสาวอริษา ประกอบมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6140510214 นางสาวนุชรี เลียงสันเทียะ โลจิสติกส์10
8 6240510101 นางสาวกชกร ปราณีตพลกรัง โลจิสติกส์10
9 6240510102 นางสาวกนกวรรณ เทินสระเกษ โลจิสติกส์10
10 6240510104 นางสาวกัญญาณัฐ ประจิตร โลจิสติกส์10
11 6240510105 นางสาวกาญจนา นิลใหม่ โลจิสติกส์10
12 6240510106 นางสาวจริญญา อาษาวิเศษ โลจิสติกส์10
13 6240510107 นางสาวจันทร์กันยา ศรีดงเค็ง โลจิสติกส์10
14 6240510108 นางสาวจิรภิญญา เลิศสูงเนิน โลจิสติกส์10
15 6240510109 นางสาวเจนจิรา กุ่มม่วง โลจิสติกส์10
16 6240510110 นางสาวชนิดาพร นันตา โลจิสติกส์10
17 6240510111 นางสาวณัฐสุดา ขันธรักษา โลจิสติกส์10
18 6240510112 นางสาวนัทธีรา บัตรพิมาย โลจิสติกส์10
19 6240510113 นางสาวนิศาชล หกขุนทด โลจิสติกส์10
20 6240510114 นางสาวเบญจรัตน์ แนบสนิทวงศ์ โลจิสติกส์10
21 6240510115 จ่าสิบตรีหญิง ปัณฑิตา อินคงงาม โลจิสติกส์10
22 6240510116 นางสาวปิยธิดา อยู่ภักดี โลจิสติกส์10
23 6240510117 นางสาวพรกนก สถานพงษ์ โลจิสติกส์10
24 6240510118 นางสาวพิมพกา แพทย์รำ โลจิสติกส์10
25 6240510119 นางสาวไพลิน เจริญศิลป์ โลจิสติกส์10
26 6240510120 นางสาวภัทรภรณ์ พิมพาคำ โลจิสติกส์10
27 6240510121 นางสาวภัทราภรณ์ อบอุ่น โลจิสติกส์10
28 6240510122 นางสาวภาวิณี เถิงนอก โลจิสติกส์10
29 6240510123 นางสาวมาริษา ตะตา โลจิสติกส์10
30 6240510124 นางสาวเมธาวี มุ่งดี โลจิสติกส์10
31 6240510126 จ่าสิบตรีหญิง วรนุช ไทยธานี โลจิสติกส์10
32 6240510127 นางสาววรัญญา รวยสันเทียะ โลจิสติกส์10
33 6240510128 นางสาววิภารัตน์ อุบลหอม โลจิสติกส์10
34 6240510129 นางสาววิไลลักษณ์ ดีทองหลาง โลจิสติกส์10
35 6240510130 นางสาวศิรินญา คชรักษ์ โลจิสติกส์10
36 6240510131 นางสาวศิริพัฒนา หงษ์ดี โลจิสติกส์10
37 6240510132 นางสาวสมฤทัย เขียนสำโรง โลจิสติกส์10
38 6240510133 นางสาวสายรุ้ง พันธุ์สำโรง โลจิสติกส์10
39 6240510134 จ่าสิบตรีหญิง สุจิตรา ทามาศ โลจิสติกส์10
40 6240510136 นางสาวสุภาวดี ชาวสวน โลจิสติกส์10
41 6240510137 นางสาวสุรางคนา กิ่งทอง โลจิสติกส์10
42 6240510138 นางสาวอมรรัตน์ ขันโคกสูง โลจิสติกส์10
43 6240510139 นายณัฏฐินันท์ ป้องขันธ์ โลจิสติกส์10
44 6240510140 นายนันทวุฒิ สูงชัยภูมิ โลจิสติกส์10
45 6240510143 นายภูเบศ บุนทัน โลจิสติกส์10
46 6240510144 นายวัจธนันท์ ห้องนาค โลจิสติกส์10
47 6240510146 นายอดิศักดิ์ โก๊ะกระโทก โลจิสติกส์10
48 6240510201 นางสาวกชพรรณ ศรีจันพิทักษ์ โลจิสติกส์10
49 6240510202 นางสาวกนกวรรณ พันโท โลจิสติกส์10
50 6240510203 นางสาวกัญญพัชร มุ่งอ้อมกลาง โลจิสติกส์10
51 6240510204 นางสาวกัญญาณี ไชยบุบผา โลจิสติกส์10
52 6240510205 นางสาวกิ่งรัก รักกิ่ง โลจิสติกส์10
53 6240510206 นางสาวจันทนา กล้าค้างพลู โลจิสติกส์10
54 6240510207 นางสาวจิรภัทร์ ปลั่งกลาง โลจิสติกส์10
55 6240510208 นางสาวจิราพร ศรีหะไกร โลจิสติกส์10
56 6240510210 นางสาวชาลิสา ยวงทอง โลจิสติกส์10
57 6240510211 นางสาวธันย์วรัตน์ คงมา โลจิสติกส์10
58 6240510212 นางสาวนันธณัฐ มาตสอน โลจิสติกส์10
59 6240510213 นางสาวเนตรอัปสร ทองพันลำ โลจิสติกส์10
60 6240510214 นางสาวปาณิสรา ชาติชนะ โลจิสติกส์10
61 6240510215 นางสาวปิยฉัตร เงินเรียง โลจิสติกส์10
62 6240510216 นางสาวผกามาส ท้าวทองเจริญ โลจิสติกส์10
63 6240510217 นางสาวพัชรินธร เหลืองสุภาพันธ์ โลจิสติกส์10
64 6240510218 นางสาวพิสินี แท่งทองหลาง โลจิสติกส์10
65 6240510219 นางสาวภัทรกันย์ จำนงนอก โลจิสติกส์10
66 6240510220 นางสาวภัทรวดี แทนไธสง โลจิสติกส์10
67 6240510221 นางสาวภัทรินทร์ อินกลาง โลจิสติกส์10
68 6240510222 นางสาวมาณิตา ธรรมโหร โลจิสติกส์10
69 6240510223 นางสาวมาริสา เจ๊กจันทึก โลจิสติกส์10
70 6240510224 นางสาวรุ่งนภา ทานสุวรรณ์ โลจิสติกส์10
71 6240510225 นางสาววรชา กมลศิริประเสริฐ โลจิสติกส์10
72 6240510226 นางสาววรรณนภา จันแย้มสง โลจิสติกส์10
73 6240510227 นางสาววิชญาดา อิศาสตร์ โลจิสติกส์10
74 6240510228 นางสาววิมล หอกคำ โลจิสติกส์10
75 6240510229 นางสาววิไลวรรณ ขามป้อมนอก โลจิสติกส์10
76 6240510230 นางสาวศิรินทร์ชล ทิพย์คูนอก โลจิสติกส์10
77 6240510232 นางสาวสายป่าน หงษ์ทอง โลจิสติกส์10
78 6240510233 นางสาวสุกัญญา ภูผาศาสตร์ โลจิสติกส์10
79 6240510234 นางสาวสุจิตรา วงค์จูม โลจิสติกส์10
80 6240510235 นางสาวสุภัสสรา งามวิไล โลจิสติกส์10
81 6240510236 นางสาวสุมาลี อยู่สุข โลจิสติกส์10
82 6240510237 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเสนา โลจิสติกส์10
83 6240510238 นางสาวอรุณกมล มะสันเทียะ โลจิสติกส์10
84 6240510239 นายทัชพงศ์ บุญมาแคน โลจิสติกส์10
85 6240510242 นายภัทรพล ขาวงาม โลจิสติกส์10
86 6240510243 นายรัฐภูมิ ศรีประภา โลจิสติกส์10
87 6240510244 นายศุภชัย กาศกระโทก โลจิสติกส์10
88 6240510245 นายสุทธิพงศ์ พิทักษ์ใจ โลจิสติกส์10
89 6240510246 นายอรรถสิทธิ์ วรรัตน์กุล โลจิสติกส์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
90 6240703102 นายเจษฎา ประจงจิต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
91 6240703103 นายชลสิทธิ์ สิมขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
92 6240703105 นายทรงวุฒิ อิ่มพูล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
93 6240703106 นายปราโมทย์ ตั้งโชควิพุธ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
94 6240703107 นายพีรภัทร์ ภักดีธนันท์ธร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
95 6240705101 นางสาวกรรณิกา อุประ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
96 6240705102 นางสาวกานดา วารีปาน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
97 6240705103 นางสาวเจนศินา ทวีชาติ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
98 6240705104 นางสาวชลธิชา สินปรุ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
99 6240705106 นางสาวปนัดดา เกลี้ยงเกลา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
100 6240705107 นางสาวเพชรมณี เหล็กจาน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
101 6240705109 นางสาวสุนิตา ราชแก้ว วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
102 6240705112 นายกิติศักดิ์ ฉิมใหม่ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
103 6240705113 นายชาญณรงค์ ขึงกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
104 6240705114 นายณัฐพงษ์ สุขพิมาย วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
105 6240705115 นายณัฐพล ทุมมี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
106 6240705116 นายธนพงศ์ พรมมานอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
107 6240705117 นายนวพล ฟักรอด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
108 6240705119 นายภาคิน เกิดปิยะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
109 6240705120 นายเรืองศักดิ์ เพื่อนรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
110 6240705205 นางสาวปณิดา ถนอมพลกรัง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
111 6240705206 นางสาวปรียาณัฐ จันทร์เงิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
112 6240705208 จ่าสิบเอกหญิง ปรียาวดี แสงสุด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
113 6240705209 นางสาวอภัสนันท์ เขลิ๊กกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
114 6240705210 นางสาวอารียา เรืองวารี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
115 6240705212 นายคคนะ ภัยแคล้ว วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
116 6240705213 นายโชติพงศ์ ชาญนอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
117 6240705215 นายธนชัย ไชยโคตร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
118 6240705216 นายธีรพล เจริญสุข วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
119 6240705217 นายบัญญพนต์ ประจง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
120 6240705218 นายพัฒนพงศ์ แก้วเที่ยง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
121 6240705219 นายชนกันต์ ปากหวาน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
122 6240705220 นายศาตพร บัตสูงเนิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
123 6240705221 นายอัครภณ ชูเมือง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
124 6240705222 นายอุเทน ทองดี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123