รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140307322 นางสาวรุ่งรัศมี สมมาตย์ ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6240505101 นางสาวกนกชนม์ เลื่องลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6240505102 นางสาวกัลยารักษ์ เลิศวรายุทธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6240505104 นางสาวฐิตารีย์ จอมสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6240505106 นางสาวธนัชชา ลับสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6240505107 นางสาวนภาภรณ์ ชอบใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6240505109 นางสาวพรรณธิพา คิดรอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6240505110 นางสาวยุภารัตน์ อุ่มเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6240505111 นางสาววชิราพร ทำดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6240505112 นางสาววาสนา เหมน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6240505113 นางสาวสัจจาริณี แก้วนาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6240505114 นางสาวสุกัญญา เชื่อมจอหอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6240505115 นางสาวสุพัตรา แก้ววันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6240505116 นางสาวสุวพัชร พินิจด่านกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6240505117 นางสาวอรชุดา จันทสร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6240505119 นายกิตติธัช ยอดบุนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6240505122 นายธนพล มูลจูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6240505123 นายธีรภัทร ลึกกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6240505124 นายปริญญา ปลอดโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6240505126 นายรัชตะ แก้วฉอ้อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6240505127 นายรัฐภูมิ รอไธสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6240505128 นายวัฒวุฒิ วรรธนผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6240505129 นายศุภกร ดีกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6240505130 นายสมพงษ์ เกลี้ยงค้างพลู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6240505131 นายอดิศร ฉัตรนันทภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6240505133 นายอัมรินทร์ ด่านกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6240505134 นายณัฐพงษ์ ทันเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6240505201 นางสาวกมลลักษณ์ ดาจะโปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6240505203 นางสาวจุฑามาศ สอสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6240505204 นางสาวณัฐธิดา นามิสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6240505205 นางสาวณัฐวิภา พลดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6240505206 นางสาวธีรดา แช่มสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6240505209 นางสาวเมริสา คงวัฒนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6240505210 นางสาวรัชนีกร มะละครบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6240505212 นางสาวศุภรักษ์ จงปลูกกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6240505213 นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6240505215 นางสาวสุภัตรา จีบโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6240505216 นางสาวอมรรัตน์ เรียงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6240505218 นายกรัณฑ์ ธรรมชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6240505219 นายจตุรพัตร บ่าพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6240505220 นายชานนท์ กรอนโคกกรวด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
42 6240505222 นายธนภัทร ศิริวิโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
43 6240505224 นายปาฏิหาริย์ มงคลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
44 6240505225 นายภานุพงศ์ สดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
45 6240505226 นายรัฐพงศ์ แสงวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
46 6240505229 นายศุภณัฐ แพงคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 6240505230 นายสมิตพงศ์ เอื้อกูลวราวัตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6240505232 นายอภิสิทธิ์ หาดขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6240507101 นางสาวกมลวรรณ แท่นกระโทก การตลาด10
50 6240507102 นางสาวกวิสรา สมน้อย การตลาด10
51 6240507103 นางสาวกัณฐิกา โคตรสมบัติ การตลาด10
52 6240507104 นางสาวกุลธิดา ประสาร การตลาด10
53 6240507105 นางสาวจันทร์จิรา กองทองนอก การตลาด10
54 6240507106 นางสาวจิรธิตา ฐิติเจริญศักดิ์ การตลาด10
55 6240507107 นางสาวจิราภรณ์ แผ่นกระโทก การตลาด10
56 6240507108 นางสาวเจนจิรา คำทวี การตลาด10
57 6240507109 นางสาวชนิกานต์ ปิยะไพร การตลาด10
58 6240507110 นางสาวนพเกล้า จิตต์แย้ม การตลาด10
59 6240507111 นางสาวนรีรัตน์ มุมขุนทด การตลาด10
60 6240507112 นางสาวเบญจวรรณ กิจวัฒนชัย การตลาด10
61 6240507113 นางสาวปรีญาดา ไพรเขียว การตลาด10
62 6240507114 นางสาวพัชราภา เวนุวรรโน การตลาด10
63 6240507115 นางสาวภูริชชญา แก้วจอหอ การตลาด10
64 6240507116 นางสาวมาลินี พลสิทธิ์ การตลาด10
65 6240507117 นางสาวเมธาพร เบญจมโภไคย การตลาด10
66 6240507120 นางสาวศิริกานดา ทิพย์แสง การตลาด10
67 6240507121 นางสาวศิริพร หวังชิดกลาง การตลาด10
68 6240507122 นางสาวสายธาร ชูหมื่นไวย์ การตลาด10
69 6240507123 นางสาวเสาวลักษณ์ ดุลสันเทียะ การตลาด10
70 6240507124 นางสาวเสาศิริ แดงครบุรี การตลาด10
71 6240507126 นางสาวอรวรรณ สิมมา การตลาด10
72 6240507127 นางสาวอุษณี มิตนอก การตลาด10
73 6240507129 นายจิระพงษ์ สังข์กลาง การตลาด10
74 6240507130 นายจีรวัฒน์ ชุดทะเล การตลาด10
75 6240507132 นายตะวัน วงษ์สมบัติ การตลาด10
76 6240507133 นายธนวัฒน์ สุกทน การตลาด10
77 6240507134 นายพีรยุทธ ชูฤทธิ์ การตลาด10
78 6240507136 นายมงคล ขันธหัด การตลาด10
79 6240507140 นายอัมรินทร์ โพธิ์ระหงษ์ การตลาด10
80 6240507201 นางสาวกรรณิการ์ ตากกระโทก การตลาด10
81 6240507202 นางสาวกัญทิมา ขวัญดี การตลาด10
82 6240507203 นางสาวกันยาลักษณ์ ชัยสามารถ การตลาด10
83 6240507205 นางสาวจันทร์จิรา สุขกำปัง การตลาด10
84 6240507207 นางสาวจุฬารัตน์ คลังนอก การตลาด10
85 6240507209 นางสาวณภัทร เติมขุนทด การตลาด10
86 6240507213 นางสาวปัณฑิตา ลาภไธสง การตลาด10
87 6240507215 นางสาวมณีรัตน์ หาญพิทักษ์ การตลาด10
88 6240507216 นางสาวมาลิยา จุกกลาง การตลาด10
89 6240507218 นางสาววรรณา แสงอรุณ การตลาด10
90 6240507220 นางสาวศิริขวัญ ชูเวช การตลาด10
91 6240507221 นางสาวสโรชา ภูมิกระโทก การตลาด10
92 6240507224 นางสาวอนุสรา กลบกลาง การตลาด10
93 6240507225 นางสาวอมรรัตน์ มาตรโคกสูง การตลาด10
94 6240507226 นางสาวอาภาภรณ์ ลดภูเขียว การตลาด10
95 6240507229 นายจิรายุ จันทร์เมือง การตลาด10
96 6240507230 นายเจตตินท์ ศิลาจันทร์ การตลาด10
97 6240507231 นายณัฐวุฒิ โนมขุนทด การตลาด10
98 6240507233 นายนพรุจ จวนสาง การตลาด10
99 6240507234 นายพีรวิชญ์ ไปล่กระโทก การตลาด10
100 6240507235 นายภูริทัต พัฒนชัยพงษ์ศิริ การตลาด10
101 6240507236 นายเรวัต ดกกลาง การตลาด10
102 6240507237 นายศุภกร ศรีใส การตลาด10
103 6240507239 นายอลงกรณ์ เพชรเกษม การตลาด10
104 6240507241 นายเอเชีย สุขทะเล การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105 6340201101 นางสาวกัลย์สุดา ฮวดสูงเนิน เคมี10
106 6340201102 นางสาวจุฑาทิพย์ เขพันดุง เคมี10
107 6340201103 นางสาวชฎาพร ทองดี เคมี10
108 6340201104 นางสาวนันทวรรณ แอบจันอัด เคมี10
109 6340201105 นางสาวภาสินี บำรุงนอก เคมี10
110 6340201106 จ่าสิบตรีหญิง ศศิวรรณ จันทิชัย เคมี10
111 6340201107 นางสาวศิรินธร อ่อนเกษ เคมี10
112 6340201108 นางสาวสมฤทัย ชินวงค์ เคมี10
113 6340201109 นางสาวสุดาวัลย์ ชูเกษม เคมี10
114 6340201110 นางสาวอธิชา อินทร์งาม เคมี10
115 6340201111 นางสาวอาทิตยา มีฤกิจ เคมี10
116 6340201112 นายปฐวี ศรีนอก เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123