รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6140505205 นางสาวณัฐญาภรณ์ เรืองนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6140505212 นางสาววิชานาถ สุขวรเวท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6140505214 นางสาวสโรชา ภูมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6341001101 นางสาวชุติญา ชัยทวีธนกุล เศรษฐศาสตร์10
5 6341001103 นางสาวศิริกัญญา จุแดงทุม เศรษฐศาสตร์10
6 6341001104 นางสาวศิริลักษณ์ ขำอุปถัมภ์ เศรษฐศาสตร์10
7 6341001105 นางสาวอภิชญา ณีวงศ์ เศรษฐศาสตร์10
8 6341001106 นางสาวอรัญญา ยนต์ชัย เศรษฐศาสตร์10
9 6341001107 นางสาวอัปสร มุขกระโทก เศรษฐศาสตร์10
10 6341001108 นายธาดา เชื่อมกลาง เศรษฐศาสตร์60
11 6341001109 นายพิพัฒนศักดิ์ ศิษฏ์หิรัณย์ เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 6340203101 นางสาวกนกภรณ์ ศรีชุมพล คหกรรม10
13 6340203102 นางสาวกัลยาภรณ์ มณีวรรณ์ คหกรรม10
14 6340203103 นางสาวกิ่งแก้ว แก้วอินตา คหกรรม10
15 6340203104 นางสาวเกตน์นิภา ทิพหะ คหกรรม10
16 6340203105 นางสาวชนนิกานต์ ลำมะนา คหกรรม10
17 6340203106 นางสาวชลธิชา ค่ากระโทก คหกรรม10
18 6340203108 นางสาวณัฐมน สิงห์สิริสัจจกุล คหกรรม10
19 6340203109 นางสาวดาราณี มีโทน คหกรรม10
20 6340203110 นางสาวธิดารัตน์ เฝ้าหนองดู่ คหกรรม10
21 6340203111 นางสาวนภัสสิรี ประทุมเวียง คหกรรม10
22 6340203112 นางสาวนัธวรรณ ช้างสาร คหกรรม10
23 6340203113 นางสาวนิธาดา หนูมี คหกรรม10
24 6340203115 นางสาวเบญญาภร รุ่งธารารัตน์ คหกรรม10
25 6340203116 จ่าสิบตรีหญิง พรชนก ช้อยสระน้อย คหกรรม10
26 6340203117 นางสาวพรรณภษา หมั่นภักดี คหกรรม10
27 6340203118 นางสาวยุพา แปลนพิมาย คหกรรม10
28 6340203120 นางสาววิจิตรา ชาติเผือก คหกรรม10
29 6340203122 นางสาวสิริวรรณ ชอบการไร่ คหกรรม10
30 6340203124 นางสาวสุดารัตน์ แถมดอน คหกรรม10
31 6340203125 นางสาวสุธาสินี พูนเกษม คหกรรม10
32 6340203126 นางสาวอมลรดา สัญญาอริยาภรณ์ คหกรรม10
33 6340203127 จ่าสิบตรีหญิง อัญชลี ตันติวิทยาพันธ์ คหกรรม10
34 6340203128 นางสาวอาทิตยา ขอดคำ คหกรรม10
35 6340203130 นายธนากร โอกระโทก คหกรรม10
36 6340203132 นายพงศกร จิตรแก้ว คหกรรม10
37 6340203133 นายพงศกรณ์ แท่นพุดซา คหกรรม10
38 6340203134 นายยุทธภูมิ แสนแก้ว คหกรรม10
39 6340203135 นายวัชรชัย วรธงไชย คหกรรม10
40 6340203136 นายสรายุ เกวียนสูงเนิน คหกรรม10
41 6340203137 นายสิทธิโชค ประธาน คหกรรม10
42 6340204103 นางสาวชวลิตา เศวตบุตร วิทย์ สวล.10
43 6340204105 นางสาวปาริชาติ สะตะ วิทย์ สวล.10
44 6340204106 นางสาวปิริยดา นาเมืองรักษ์ วิทย์ สวล.10
45 6340204107 นางสาวพัชรินทร์ แสงสุข วิทย์ สวล.10
46 6340204108 นางสาวมนัสนันท์ เนขุนทด วิทย์ สวล.10
47 6340204109 นางสาวรัชดาพร ศกขุนทด วิทย์ สวล.10
48 6340204110 นางสาวรินรดา มะธิมะเนาว์ วิทย์ สวล.10
49 6340204111 นางสาวศศิพิมพ์ เที่ยงธรรม วิทย์ สวล.10
50 6340204114 นางสาวสุทธิดา สีตามา วิทย์ สวล.10
51 6340204115 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมครองใจ วิทย์ สวล.10
52 6340204116 นางสาวอมลวรรณ นุงกระโทก วิทย์ สวล.10
53 6340204117 นางสาวอรวรรณ พัฒนกุล วิทย์ สวล.10
54 6340204118 นางสาวอารยา แซ่เตียว วิทย์ สวล.10
55 6340204120 นางสาวอินทิรา นนทะคำจันทร์ วิทย์ สวล.10
56 6340204121 นางสาวอิสริยาภรณ์ ติลาจันทร์ วิทย์ สวล.10
57 6340204122 นายจีรวุฒิ เวโสวา วิทย์ สวล.10
58 6340204123 นายเจริญสุข เช่นขุนทด วิทย์ สวล.10
59 6340204124 นายธนพัฒน์ พานทอง วิทย์ สวล.10
60 6340204125 นายนวพล ชำนาญพุดซา วิทย์ สวล.10
61 6340204126 นายพรรธน์ชญมน รักค้า วิทย์ สวล.10
62 6340205101 นางสาวกันติกา แสบขุนทด เกษตรศาสตร์10
63 6340205103 นางสาวขวัญนรินทร์ รอดกลาง เกษตรศาสตร์10
64 6340205104 นางสาวจีรนันท์ บรรเทิงใจ เกษตรศาสตร์10
65 6340205105 นางสาวนรีกานต์ มาขุนทด เกษตรศาสตร์10
66 6340205107 นางสาวนิภาพร คำแก้ว เกษตรศาสตร์10
67 6340205108 นางสาวนิศารัตน์ แฝงเพ็ชร เกษตรศาสตร์10
68 6340205110 นางสาวนุสรา เหล่าฤทธิ์ เกษตรศาสตร์10
69 6340205111 นางสาวบัณฑิตา พิมอุบล เกษตรศาสตร์10
70 6340205113 นางสาวณัฐชนิษฐ์ ถ่ายสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
71 6340205114 นางสาวพิรดา เหงกระโทก เกษตรศาสตร์10
72 6340205116 นางสาวรัชฎาพร สถิตเป้า เกษตรศาสตร์10
73 6340205121 นางสาวอรดา ประเสริฐวงค์ เกษตรศาสตร์10
74 6340205122 จ่าสิบตรี จีรศักดิ์ นาคร้าย เกษตรศาสตร์10
75 6340205123 นายธนภัทร์ ประสาทนอก เกษตรศาสตร์10
76 6340205125 นายพนมกร ไพรนอก เกษตรศาสตร์10
77 6340205126 นายไพวัล แหวนเพ็ชร เกษตรศาสตร์10
78 6340205127 นายรชต เศษโคกสูง เกษตรศาสตร์60
79 6340205128 นายสุทธวัฒน์ ลัดขุนทด เกษตรศาสตร์10
80 6340206101 นางสาวกรนันท์ อยู่ทะเล เทคโนอาหาร10
81 6340206102 นางสาวกานต์ธิดา ภาวจันทึก เทคโนอาหาร10
82 6340206105 นางสาวนริศรา นวลคำ เทคโนอาหาร10
83 6340206107 นางสาวสมัชญา กลิ่นตะคุ เทคโนอาหาร10
84 6340209102 นางสาวรานี ช่างคำ ฟิสิกส์10
85 6340209104 นายณัฐพันธุ์ โพธิ์นอก ฟิสิกส์10
86 6340209106 นายพรมมินทร์ เคนสารภักตร์ ฟิสิกส์10
87 6340210101 นางสาวณัชชา คำชนะชัย สถิติ10
88 6340210102 นางสาวณัฎฐนิกา พวงสันเทียะ สถิติ10
89 6340210103 นางสาวณัฐกมล ชิดสุข สถิติ10
90 6340210105 นางสาวพิมลพรรณ เกียรติจุทามณี สถิติ10
91 6340210106 นางสาวสุวิมล ปล้องกระโทก สถิติ10
92 6340210107 นายชัพวิชญ์ เอื้อไธสง สถิติ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93 6240704101 นายณัฐดนัย อุตส่าห์การ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
94 6240704102 นายยุทธนา ผายไธสง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
95 6240912101 นางสาวปิญาพร สินสมบัติ เซรามิกส์10
96 6240912103 นางสาวอทิตยา เนียรพาล เซรามิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123