รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240304105 นางสาวกัญญาภัทร สิงห์วิสุทธิ์ ญี่ปุ่น10
2 6240304128 นางสาวสุภัทรา โสภาเพชร ญี่ปุ่น10
 คณะวิทยาการจัดการ
3 6141001101 นางสาวกมลทิพย์ เบี้ยกระโทก เศรษฐศาสตร์10
4 6141001102 นางสาวจิราวรรณ ทองพรม เศรษฐศาสตร์10
5 6341301101 นางสาวกนกภรณ์ วัตสันกรึก บัญชี10
6 6341301102 นางสาวกรรณิการ์ ดาวศรี บัญชี10
7 6341301103 นางสาวกัญญาณัฐ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ บัญชี10
8 6341301104 นางสาวกาญจนา ท่าเลิศ บัญชี10
9 6341301105 นางสาวกิตติยาภรณ์ ถนัดไร่ บัญชี10
10 6341301106 นางสาวกุลณัฐ คันสูงเนิน บัญชี10
11 6341301107 นางสาวเกษกนก ติ่งกระโทก บัญชี10
12 6341301108 นางสาวจิดาภา คำทองเขียว บัญชี10
13 6341301109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์บูลย์ บัญชี10
14 6341301110 นางสาวชนิตา จุฬามณี บัญชี10
15 6341301112 นางสาวทิพย์ญดา เหมเลา บัญชี10
16 6341301113 นางสาวธวัลรัตน์ นมขุนทด บัญชี10
17 6341301114 นางสาวธิดาภรณ์ พุ่มจันทร์ บัญชี10
18 6341301116 นางสาวปุณณภา คอนเกษม บัญชี10
19 6341301117 นางสาวพัชรพรรณ บุตรสะจันทร์ บัญชี10
20 6341301119 นางสาวเพชรลดา โสสุ่ย บัญชี10
21 6341301120 นางสาวแพรววิมล แก้วด่านจาก บัญชี10
22 6341301121 นางสาวภัทรชรินทร์ธร ควรพิมาย บัญชี10
23 6341301122 นางสาวภัทราพร ศุภเมธานนท์ บัญชี10
24 6341301123 นางสาวมนัสวี บุญตาริตร์ บัญชี10
25 6341301124 นางสาวมัลลิกา โฉมทอง บัญชี10
26 6341301125 นางสาวรัชนีกร ไชยสา บัญชี10
27 6341301126 จ่าสิบตรีหญิง รินลดา บุญอุดร บัญชี10
28 6341301127 นางสาววริศรา ไขแสง บัญชี10
29 6341301128 นางสาววิภาดา ยืนยาว บัญชี10
30 6341301129 นางสาวศศิวิมล จันทะดา บัญชี10
31 6341301130 นางสาวศุภลักษณ์ บ้วนกระโทก บัญชี10
32 6341301133 นางสาวสุดารัตน์ ผิวแดง บัญชี10
33 6341301134 นางสาวสุนิตา ปฐม บัญชี10
34 6341301135 นางสาวสุพรรษา จักรเฮียม บัญชี10
35 6341301136 นางสาวเสาวลักษณ์ ทะหนองเป็ด บัญชี10
36 6341301138 นางสาวอริษา สังข์ศิริ บัญชี10
37 6341301139 จ่าสิบตรีหญิง อาทิตยา แปลสันเทียะ บัญชี10
38 6341301140 นางสาวอารีลักษณ์ โพธิกุล บัญชี10
39 6341301141 นายสุรชัช ภิญโญยาง บัญชี10
40 6341301142 นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาซุย บัญชี10
41 6341301201 นางสาวกมลชนก แซ่คู บัญชี10
42 6341301202 จ่าสิบตรีหญิง กฤษณา นาใจคง บัญชี10
43 6341301203 นางสาวกัตติกา พริ้งเพราะ บัญชี10
44 6341301204 นางสาวกิตติกาญจน์ จันทาศรี บัญชี10
45 6341301205 นางสาวกิติมา ฉิมโพธิ์กลาง บัญชี10
46 6341301206 นางสาวเกวลิน ขันลุน บัญชี10
47 6341301207 จ่าสิบตรีหญิง จรรญญา พลีขันธ์ บัญชี10
48 6341301208 นางสาวจุฬาลักษณ์ พินทอง บัญชี10
49 6341301209 นางสาวชนก แผงผล บัญชี10
50 6341301211 นางสาวทิชาภรณ์ ฝุ่นตะคุ บัญชี10
51 6341301212 นางสาวธมลวรรณ บาตรโพธิ์ บัญชี10
52 6341301213 นางสาวธัญญาลักษณ์ เพียงสูงเนิน บัญชี10
53 6341301214 นางสาวธิดารัตน์ แมนสืบชาติ บัญชี10
54 6341301216 นางสาวพัชรพร หนูจิตร บัญชี10
55 6341301217 นางสาวพัชรา เพ็งสุริยา บัญชี10
56 6341301218 นางสาวพิมณพัช ราชัย บัญชี10
57 6341301219 นางสาวเพ็ญกฤติกา ไกรทองสุข บัญชี10
58 6341301220 นางสาวภทรพรรณ จันทร์เจียวใช้ บัญชี10
59 6341301221 นางสาวภัทรวรินทร์ ชานนท์เมือง บัญชี10
60 6341301222 นางสาวมณฑิรา เตียนจันทึก บัญชี10
61 6341301223 นางสาวมัณฑนา วงค์โคกสูง บัญชี10
62 6341301225 นางสาวรัชนีวรรณ เทียนวรรณ บัญชี10
63 6341301228 นางสาวศรัญญา ชิดกระโทก บัญชี10
64 6341301229 นางสาวศิริกัญญา แฉกพิมาย บัญชี10
65 6341301230 นางสาวศุภัทรตรา นวลมะรัง บัญชี10
66 6341301231 นางสาวสุกัญญา สูญรอด บัญชี10
67 6341301234 นางสาวสุนิสา กำปั่นทอง บัญชี10
68 6341301235 นางสาวสุวิมล สนิทชอบ บัญชี10
69 6341301236 นางสาวอนิสรา พรมจักร บัญชี10
70 6341301237 นางสาวอรพิน แสนราช บัญชี10
71 6341301238 นางสาวอริสรา ปาโสรักษ์ บัญชี10
72 6341301239 นางสาวอารีญา จักรผัน บัญชี10
73 6341301241 นายอิสระ ดำขุนทด บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 6140204213 จ่าสิบเอกหญิง วนิดา หนังไธสง วิทย์ สวล.10
75 6340202101 นางสาว พรรภัทรษา เนินกระโทก ชีววิทยา10
76 6340202103 นางสาวกุลจิรา ชอบสว่าง ชีววิทยา10
77 6340202104 นางสาวกุลธริกาญจน์ วิทเวทย์ ชีววิทยา10
78 6340202105 นางสาวเกร็จมณี เพ็ชร์หมื่นไวย ชีววิทยา10
79 6340202107 นางสาวเจนจิรา หวังหมู่กลาง ชีววิทยา10
80 6340202108 นางสาวชญาณี พาโส ชีววิทยา10
81 6340202109 นางสาวชลธิชา เทียมครบุรี ชีววิทยา10
82 6340202110 นางสาวณัฐกานต์ เจียนกระโทก ชีววิทยา10
83 6340202111 นางสาวดลพร พรมวัง ชีววิทยา10
84 6340202112 นางสาวปวีณา วิหกเหิน ชีววิทยา10
85 6340202113 นางสาวพรนภา วงศ์คำจันทร์ ชีววิทยา10
86 6340202114 นางสาวรุ่งไพริน ถิรเมธีกุล ชีววิทยา10
87 6340202115 นางสาวสิรินทรา ปังไทยสงค์ ชีววิทยา10
88 6340208101 นางสาวนรินทร์พร คอนโดะ เทคโนสารสนเทศ10
89 6340208102 นางสาวเบญจลักษณ์ โอสวัสดิ์ เทคโนสารสนเทศ10
90 6340208105 นายกมลภพ อันเตวา เทคโนสารสนเทศ10
91 6340208107 นายกฤษณ สุวิมล เทคโนสารสนเทศ10
92 6340208108 นายกิตติศักดิ์ สัวกิตติกุล เทคโนสารสนเทศ10
93 6340208109 นายกิตอัมรินทร์ รอดวินิจ เทคโนสารสนเทศ10
94 6340208110 นายจีรพัฒน์ การนา เทคโนสารสนเทศ10
95 6340208112 นายณ กมล ดาสูงเนิน เทคโนสารสนเทศ10
96 6340208113 นายดิษศกาญต์ แวะสันเทียะ เทคโนสารสนเทศ10
97 6340208114 นายทศพร แซ่อึ้ง เทคโนสารสนเทศ10
98 6340208115 นายธนกร ทองคล้าย เทคโนสารสนเทศ10
99 6340208117 นายธนะเดช พรหมสิริบูรณ์ เทคโนสารสนเทศ10
100 6340208118 นายธรรมรงค์ฤทธิ์ แซ่เล็ก เทคโนสารสนเทศ10
101 6340208121 นายปรวรรธ จำปาพันธุ์ เทคโนสารสนเทศ10
102 6340208128 นายคณิศร รัตนศฤงค์ เทคโนสารสนเทศ10
103 6340213101 นางสาวกฤติยาภรณ์ พลราช เทคนิคการสัตวแพทย์10
104 6340213102 นางสาวขวัญลดา ธงกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
105 6340213106 นางสาววรรณภา สารนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
106 6340213107 นางสาวสุฑาทิพย์ มาฆะธรรม เทคนิคการสัตวแพทย์10
107 6340213108 นางสาวสุพัชชา เหี้ยมไธสง เทคนิคการสัตวแพทย์10
108 6340213109 นางสาวสุภาวดี หวานสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
109 6340213110 นางสาวอรีสษา สีหาวัตร เทคนิคการสัตวแพทย์10
110 6340213111 นางสาวอัญชิสา แก้วกุดเลาะ เทคนิคการสัตวแพทย์10
111 6340213112 นางสาวอารีรัตน์ ด่านกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
112 6340213113 นายธนะชัย สุมาลี เทคนิคการสัตวแพทย์10
113 6340213114 นายนันทกานต์ ดงอุทิศ เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123