รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061202 : ความเป็นไทย
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6040507124 นางสาววิชุดา แก้วกองนอก การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6340207101 นางสาวคีตภัทร์ นนท์อามาตย์ วิทย์คอม10
3 6340207102 นางสาวดวงกมล ปีกสันเทียะ วิทย์คอม10
4 6340207104 นางสาวมัลลิกา นามพัด วิทย์คอม10
5 6340207105 นางสาวศศิตา ไวไธสง วิทย์คอม10
6 6340207106 นางสาวอารยา มีภุมรินทร์ วิทย์คอม10
7 6340207108 จ่าสิบตรี กฤษณะ บุญเรือน วิทย์คอม10
8 6340207109 นายกิตติพงษ์ ศรีพรหม วิทย์คอม10
9 6340207114 นายณัฐกานต์ เดชการ วิทย์คอม10
10 6340207115 นายณัฐพล วงษ์มี วิทย์คอม10
11 6340207118 นายนทีธร ไกรพยนต์ วิทย์คอม10
12 6340207119 นายพีรพงษ์ ก้านค้างพลู วิทย์คอม10
13 6340207121 นายรณชัย สู้ศึก วิทย์คอม10
14 6340207124 นายโสภณ ศรีสมพงษ์ วิทย์คอม10
15 6340207125 นายอนุวัตร์ เสยกระโทก วิทย์คอม10
16 6340207126 นายเอกบดินทร์ ชาญวิเศษ วิทย์คอม10
17 6340207127 นายเจตติพงษ์ ปลาโพธิ์ วิทย์คอม10
18 6340207201 นางสาวณัฐชรีณ ไปยะโพธิ์ศรี วิทย์คอม10
19 6340207202 นางสาวปาริชาติ ศิริรัตน์ วิทย์คอม10
20 6340207204 นางสาววิภารัตน์ วรรณกิจ วิทย์คอม10
21 6340207205 นางสาวอภิสรา น้อมพุดซา วิทย์คอม10
22 6340207206 นางสาวอาริสา ชิ้นจอหอ วิทย์คอม10
23 6340207209 นายกีรติกานต์ อาษา วิทย์คอม10
24 6340207211 นายเจษฎา ดนตรี วิทย์คอม10
25 6340207212 นายชัยวัฒน์ ทวีลาภ วิทย์คอม10
26 6340207213 นายณัชชา ถ่ายสูงเนิน วิทย์คอม10
27 6340207215 นายธนบดี นวลจันทร์ วิทย์คอม10
28 6340207217 นายธีรเดช สมพันเพียง วิทย์คอม10
29 6340207218 นายพสชนันท์ ศรนิล วิทย์คอม10
30 6340207219 นายภาณุวัฒน์ ฐิติเจริญศักดิ์  วิทย์คอม10
31 6340207220 นายไมตรี ขานสันเทียะ วิทย์คอม10
32 6340207222 นายสันติภาพ วงษ์วิโรจน์ วิทย์คอม10
33 6340207223 นายเสฏฐนันท์ จันธนะสมบัติ วิทย์คอม10
34 6340207224 นายอธิบดิณร์ ฟอกสันเทียะ วิทย์คอม10
35 6340207225 นายอาทิตย์ กำลังเหลือ วิทย์คอม10
36 6340208104 นางสาวโสลยา เสนพิมาย เทคโนสารสนเทศ10
37 6340211101 นางสาวจุฑาทิพย์ คูณราช วิทย์กีฬา10
38 6340211102 จ่าสิบตรีหญิง ธิติญา คำมูล วิทย์กีฬา10
39 6340211103 นางสาวพราวนภา แก้วคุณเลิศ วิทย์กีฬา10
40 6340211104 นางสาวภัทราวดี ภาคทอง วิทย์กีฬา10
41 6340211105 จ่าสิบตรีหญิง รุ่งทิวา เจริญลาภ วิทย์กีฬา10
42 6340211106 นางสาววีรอร ขยายแสง วิทย์กีฬา10
43 6340211108 นางสาวสุธิตา ช่วยงาน วิทย์กีฬา10
44 6340211109 นางสาวอภิญญา อาจวิชัย วิทย์กีฬา10
45 6340211110 นางสาวอัจฉริยา คลังระหัด วิทย์กีฬา10
46 6340211111 นายกฤษณพล สายนาค วิทย์กีฬา10
47 6340211112 นายก้องภัค โพธิ์ไฮ วิทย์กีฬา10
48 6340211113 นายเกียรตศักดิ์ จิตตจำนงค์ วิทย์กีฬา10
49 6340211116 นายจุลพงษ์ สุขนิล วิทย์กีฬา10
50 6340211117 นายเฉลิมพันธ์ ทองศรีมะดัน วิทย์กีฬา10
51 6340211118 นายชลาวนา เก็ดรัมย์ วิทย์กีฬา10
52 6340211123 นายธนดล สุดสวาท วิทย์กีฬา10
53 6340211124 นายธนา ศรีสายชล วิทย์กีฬา10
54 6340211125 นายธีรชัย สีลา วิทย์กีฬา10
55 6340211126 นายธีรภัทร หมายจากกลาง วิทย์กีฬา10
56 6340211127 นายนนท์ภิวัฒน์ พุทธวาลย์ วิทย์กีฬา10
57 6340211128 นายนวพล แสนศรี วิทย์กีฬา10
58 6340211129 นายนันทพงษ์ ศิริบวรเกียรติ วิทย์กีฬา10
59 6340211130 นายปกรณ์ อุส่าห์ดี วิทย์กีฬา10
60 6340211132 นายพัสกร บุญสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
61 6340211133 นายพิพัฒพงษ์ สมานจิต วิทย์กีฬา10
62 6340211134 นายภราดร ปานจอหอ วิทย์กีฬา10
63 6340211135 นายภัทรวุฒิ ศรีโนนม่วง วิทย์กีฬา10
64 6340211136 นายภาณุวัฒน์ วัจนศิริเสถียร วิทย์กีฬา10
65 6340211137 นายเมธัส กรมไธสง วิทย์กีฬา10
66 6340211138 นายรัฐสยาม เตือนจิตต์ วิทย์กีฬา10
67 6340211139 นายวรกุล โด่กระโทก วิทย์กีฬา10
68 6340211140 นายศิรสิทธิ์ นาคร้าย วิทย์กีฬา10
69 6340211141 นายศรุต พรหมจินดา วิทย์กีฬา10
70 6340211142 นายศุภสัณห์ กาลศิลป์ วิทย์กีฬา10
71 6340211143 นายสะการะ เวชพุดชา วิทย์กีฬา10
72 6340211144 นายสุพจน์ เกิดผล วิทย์กีฬา10
73 6340211145 จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ทองแสง วิทย์กีฬา10
74 6340211147 นายอภิรักษ์ โมงกระโทก วิทย์กีฬา10
75 6340211148 นายอรรถพล สายบุญนาม วิทย์กีฬา10
76 6340211149 จ่าสิบตรี อัษฎากรณ์ พูนประโคน วิทย์กีฬา10
77 6340211202 นางสาวปาริดา เปรี่ยมสุข วิทย์กีฬา10
78 6340211203 นางสาวภัทราภรณ์ แดดจันทึก วิทย์กีฬา10
79 6340211204 นางสาวเยาวลักษณ์ โสตาราช วิทย์กีฬา10
80 6340211206 นางสาวศิริลักษณ์ ลาเสน วิทย์กีฬา10
81 6340211207 นางสาวสุชานันท์ ภูมิโคกรักษ์ วิทย์กีฬา10
82 6340211208 นางสาวสุรีรัตน์ คุณสมบัติ วิทย์กีฬา10
83 6340211209 นางสาวอรอนงค์ ขามกุลา วิทย์กีฬา10
84 6340211210 นายกรุงไทย ตะลัยกลาง วิทย์กีฬา10
85 6340211211 นายกฤษณะ ปลัดศรีช่วย วิทย์กีฬา10
86 6340211212 นายกันตภน พรมกมล วิทย์กีฬา10
87 6340211214 นายจตุพล สุขกลาง วิทย์กีฬา10
88 6340211215 นายจิรเดช อิ่มกลาง วิทย์กีฬา10
89 6340211216 นายฉัตรชัย สานสืบพันธุ์ วิทย์กีฬา10
90 6340211218 นายชัยมงคล สะโมสูงเนิน วิทย์กีฬา10
91 6340211224 นายธัญวิชญ์ เงินจังหรีด วิทย์กีฬา10
92 6340211225 นายธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง วิทย์กีฬา10
93 6340211226 นายธีระเดช สารสำคัญ วิทย์กีฬา10
94 6340211228 นายนัฐวัฒน์ พนมหอม วิทย์กีฬา10
95 6340211230 นายประทีป ชุมดี วิทย์กีฬา10
96 6340211231 นายปวริศร์ ผลนา วิทย์กีฬา10
97 6340211233 นายพีระเดช จันทร์โพธิ์ วิทย์กีฬา10
98 6340211235 นายภาณุมาส มาตทะเล วิทย์กีฬา10
99 6340211236 นายมงคล เกียงพุทรา วิทย์กีฬา10
100 6340211238 นายวชิราวุฒิ สุทธิรักษ์สกุล วิทย์กีฬา10
101 6340211239 นายวราวุทธ ดีมาก วิทย์กีฬา10
102 6340211240 นายศตวรรษ สีสังข์ วิทย์กีฬา10
103 6340211241 นายศุภกร เหลือสูงเนิน วิทย์กีฬา10
104 6340211242 นายสราวุธ ตอพล วิทย์กีฬา10
105 6340211244 นายสุเมธ สอนรัมย์ วิทย์กีฬา10
106 6340211249 นายกล้าตะวัน นาจำปา วิทย์กีฬา10
107 6340214101 นางสาวณริศรา มอบสันเทียะ ระบบสารสนเทศ10
108 6340214102 นางสาวพรนภา ครุฑมณี ระบบสารสนเทศ10
109 6340214104 นางสาวภัทรวดี ยงขามป้อม ระบบสารสนเทศ10
110 6340214105 นางสาวมัณฑนา ศรีอภัย ระบบสารสนเทศ10
111 6340214106 นายธนภัทร อินเคน ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123