รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061304 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6440503101 นางสาวจุฑาทิพย์ ก้อนจันทึก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
2 6440503102 นางสาวชุรีย์นาถ บำรุงกลาง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
3 6440503103 นางสาวณัชฌา วิดกระโทก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
4 6440503104 นางสาวดลฤดี เลือดสงคราม การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
5 6440503105 นางสาวธัญดี มีศิริ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
6 6440503106 นางสาวนภัสสร นาคเรือ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
7 6440503107 นางสาวปณิตตา ไปแดน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
8 6440503108 นางสาวปิยดา กุเวนไตรย์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
9 6440503109 นางสาวพิมพ์ชนก เหล่าพรประเสริฐ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
10 6440503110 นางสาวภัทรพรรณ บุตรแสงดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
11 6440503111 นางสาวศศิวรรณา เชิดชู การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
12 6440503112 นางสาวศศิวิมล คำสุนี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
13 6440503113 นางสาวอรัญญา บุตรดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
14 6440503114 นายจิรายุ อินทรจินดา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
15 6440503115 นายธนา อินนอก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
16 6440503116 นายเนติพงศ์ หมั่นคง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
17 6440503117 นายภัทรพล สุระมุน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
18 6440503118 นายภูเบศน์ ภาคภูมิ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่60
19 6440503119 นายสิทธิชัย เลือดกระโทก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่60
20 6440503216 นางสาวอุบลวรรณ แก้วสูงเนิน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123