รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240102101 นางสาวกัญญาณัฐ ช่อรักษ์ คณิตศาสตร์10
2 6240102102 นางสาวกันยารัตน์ ภาษี คณิตศาสตร์10
3 6240102103 นางสาวกุลธิดา ศรีสุพรรณ คณิตศาสตร์10
4 6240102105 นางสาวชนกพร สวัสดี คณิตศาสตร์10
5 6240102106 นางสาวชุติมา มหาดไทย คณิตศาสตร์10
6 6240102107 นางสาวณัฐชยา สีมาพล คณิตศาสตร์10
7 6240102108 นางสาวณิศากร แสงขาว คณิตศาสตร์10
8 6240102109 นางสาวธนาพร วรรณจักร์ คณิตศาสตร์10
9 6240102110 นางสาวนภัสสร ฉิมกูล คณิตศาสตร์10
10 6240102111 นางสาวบงกช สุธรรม คณิตศาสตร์10
11 6240102112 นางสาวบัณฑิตา ธูปขุนทด คณิตศาสตร์10
12 6240102113 นางสาวประภัสสร พุฒขุนทด คณิตศาสตร์10
13 6240102114 นางสาวปัทมาพร หาญพยัคฆ์ คณิตศาสตร์10
14 6240102115 นางสาวปิยดา อาษา คณิตศาสตร์10
15 6240102116 นางสาวพนิดา มาตราช คณิตศาสตร์10
16 6240102117 นางสาวพรพิมล ทอนสระน้อย คณิตศาสตร์10
17 6240102118 นางสาวพิมลพรรณ ทะรังศรี คณิตศาสตร์10
18 6240102119 นางสาวมัณฑนา มีศิลป์  คณิตศาสตร์10
19 6240102120 นางสาวรัชนีกรณ์ โพธิ์นอก คณิตศาสตร์10
20 6240102121 นางสาววรนุช กรอบสูงเนิน คณิตศาสตร์10
21 6240102122 นางสาวสไบทิพย์ โคกอ่อน คณิตศาสตร์10
22 6240102123 นางสาวสุกานดา เปล่งกระโทก คณิตศาสตร์10
23 6240102124 นางสาวสุดารัตน์ เทกระโทก คณิตศาสตร์10
24 6240102125 นางสาวอรวรรณ ซ้อนจันทึก คณิตศาสตร์10
25 6240102126 นายกันตภณ อินทวัฒน์วงษา คณิตศาสตร์10
26 6240102127 นายจักรกฤษณ์ ผิวผัน คณิตศาสตร์10
27 6240102128 นายชยพัทธ์ พาชัย คณิตศาสตร์10
28 6240102129 นายธนบดี ยิ่งเจริญ คณิตศาสตร์10
29 6240102130 นายนวมินทร์ ถาวร คณิตศาสตร์10
30 6240102132 นายศุภวิชญ์ วงษ์ราชบุตร คณิตศาสตร์10
31 6240108101 นางสาวกัญญารัตน์ ทนน้ำ ภาษาอังกฤษ10
32 6240108102 นางสาวกุลธิดา กุลโนนแดง ภาษาอังกฤษ10
33 6240108103 นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย์ ภาษาอังกฤษ10
34 6240108104 นางสาวฉัตรชนก คงมั่น ภาษาอังกฤษ10
35 6240108105 นางสาวชนิสรา จำชาติ ภาษาอังกฤษ10
36 6240108106 นางสาวชัญญา ฉายฉันท์ ภาษาอังกฤษ10
37 6240108107 นางสาวฐิติวรดา หาญแท้ ภาษาอังกฤษ10
38 6240108108 นางสาวตรงกมล จินดาดวง ภาษาอังกฤษ10
39 6240108110 นางสาวนิตยา รักงาน ภาษาอังกฤษ10
40 6240108111 นางสาวเบญจมาศ ทิพย์วงศา ภาษาอังกฤษ10
41 6240108112 นางสาวปนิตา พันธ์ศรี ภาษาอังกฤษ10
42 6240108113 นางสาวปริยฉัตร โชคชัย ภาษาอังกฤษ10
43 6240108114 นางสาวพนัชกร บุญพิชิตทรชน ภาษาอังกฤษ10
44 6240108115 นางสาวพรรณอร หันสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
45 6240108116 นางสาวรุ่งนภา แก่กูล ภาษาอังกฤษ10
46 6240108118 นางสาววรารัตน์ นาคพะเนาว์ ภาษาอังกฤษ10
47 6240108119 นางสาวศสิณา จันทาขุ่ม ภาษาอังกฤษ10
48 6240108120 นางสาวศิรินทรา แสงงาม ภาษาอังกฤษ10
49 6240108122 นางสาวสิริยาพร จันทกรณ์ ภาษาอังกฤษ10
50 6240108123 นางสาวอนงค์ศิริ ดลพิมาย ภาษาอังกฤษ10
51 6240108124 นางสาวอรพิม เดมขุนทด ภาษาอังกฤษ10
52 6240108126 นายธนากร บุญสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
53 6240108127 นายนิธิโชติ แย้มเฉลียว ภาษาอังกฤษ10
54 6240108128 นายพงศธร โชตินอก ภาษาอังกฤษ10
55 6240108129 นายยศกร ภัทรานุกูลรัตน์ ภาษาอังกฤษ10
56 6240108130 นายศุภวิชญ์ สิงต๊ะนะ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123