รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240102202 นางสาวกิติยา เผียนอก คณิตศาสตร์10
2 6240102203 นางสาวเกวลิน กอกขุนทด คณิตศาสตร์10
3 6240102204 นางสาวจิราพัชร พุ่มพวง คณิตศาสตร์10
4 6240102205 นางสาวชนิสรา เคลือบขุนทด คณิตศาสตร์10
5 6240102206 นางสาวฐิตารีย์ สัตย์นาโค คณิตศาสตร์10
6 6240102207 จ่าสิบตรีหญิง ณัฐนรินทร์ ใจซื่อ คณิตศาสตร์10
7 6240102208 นางสาวดาว รักกลาง คณิตศาสตร์10
8 6240102209 นางสาวธัญพิชชา ชนะพาล คณิตศาสตร์10
9 6240102210 นางสาวนิภาวรรณ พรมแพง คณิตศาสตร์10
10 6240102211 นางสาวบังอร ภานุรักษ์ คณิตศาสตร์10
11 6240102212 นางสาวปภาวรินทร์ ปักษา คณิตศาสตร์10
12 6240102213 นางสาวปริญ ศรีสิงห์ คณิตศาสตร์10
13 6240102214 นางสาวปาลินี มาประจวบ คณิตศาสตร์10
14 6240102216 นางสาวพรนภา ปิตตาโส คณิตศาสตร์10
15 6240102218 นางสาวภัทรนันท์ แน่นพิมาย คณิตศาสตร์10
16 6240102219 นางสาวมัสรินทร์ ติ๊บเหล็ก คณิตศาสตร์10
17 6240102220 นางสาววนัชพร ทรพีสิงห์ คณิตศาสตร์10
18 6240102221 นางสาววารุณี สายเหนือ คณิตศาสตร์10
19 6240102223 นางสาวสุชาดา พ่วงวัน คณิตศาสตร์10
20 6240102224 นางสาวอภิญญา นาสะกาด คณิตศาสตร์10
21 6240102225 จ่าสิบตรีหญิง อิสราภรณ์ เฝดสูงเนิน คณิตศาสตร์10
22 6240102227 จ่าสิบเอก ฉัตรดนัย บัวสำราญ คณิตศาสตร์10
23 6240102229 นายธิติพงษ์ มูลตรีภักดี คณิตศาสตร์10
24 6240102230 นายเผ่าภูมิ เดชจำเริญ คณิตศาสตร์10
25 6240102231 นายศุภกร เพชรล้ำ คณิตศาสตร์10
26 6240102232 นายอัครพล มะธิปะโน คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123