รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240108201 นางสาวกานต์ชนก พงษ์เกตุ ภาษาอังกฤษ10
2 6240108202 นางสาวจิราวรรณ์ วงศ์ศรี ภาษาอังกฤษ10
3 6240108203 นางสาวจุฑารัตน์ ฉวยกระโทก ภาษาอังกฤษ10
4 6240108204 นางสาวชนนิกานต์ ดวงเดือน ภาษาอังกฤษ10
5 6240108205 นางสาวชลธิชา มั่นเขตรวิทย์ ภาษาอังกฤษ10
6 6240108207 นางสาวณัฐณิชา วงษ์กวน ภาษาอังกฤษ10
7 6240108208 นางสาวธนภรณ์ ทับทิมทอง ภาษาอังกฤษ10
8 6240108209 นางสาวนันทนัช อามาตย์ ภาษาอังกฤษ10
9 6240108210 นางสาวบุษกร กระจ่างโพธิ์ ภาษาอังกฤษ10
10 6240108211 นางสาวปนัดดา คงดี ภาษาอังกฤษ10
11 6240108212 นางสาวประวีณา มาตขาว ภาษาอังกฤษ10
12 6240108213 นางสาวปิยากร อักษรวุฒิ ภาษาอังกฤษ10
13 6240108214 นางสาวพรทิวา สารคาม ภาษาอังกฤษ10
14 6240108215 นางสาวพิมมาดา ปิยะพันธ์ ภาษาอังกฤษ10
15 6240108216 นางสาววรรธิดา แสงสุระ ภาษาอังกฤษ10
16 6240108217 นางสาววรัทยา บาทขุนทด ภาษาอังกฤษ10
17 6240108218 นางสาววิลาวัลย์ คลายทุกข์ ภาษาอังกฤษ10
18 6240108219 นางสาวศิรณัฏฐ์ รุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ10
19 6240108220 นางสาวศิริพร ชาลีเปรี่ยม ภาษาอังกฤษ10
20 6240108221 นางสาวสิริกร ดอนกลาง ภาษาอังกฤษ10
21 6240108222 นางสาวสุธีกาญจน์ สุดโสม ภาษาอังกฤษ10
22 6240108223 นางสาวอมรพรรณ จันทรแสน ภาษาอังกฤษ10
23 6240108224 นายณัฐดนัย ขันติพงษ์ ภาษาอังกฤษ10
24 6240108225 นายทัศน์ธนภูม์ อภิสิทธิ์สินสกล ภาษาอังกฤษ10
25 6240108226 นายธนาธิป บัวเทศ ภาษาอังกฤษ10
26 6240108227 นายปิยพัทธ์ เจริญกูล ภาษาอังกฤษ10
27 6240108228 นายภูริวรรธน์ ทองโอษฐ์ ภาษาอังกฤษ10
28 6240108229 นายวัฒนา อ่องสันเที่ยะ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123