รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240101101 นางสาวกชนิกา สายทองตระกูล การศึกษาปฐมวัย10
2 6240101102 นางสาวกนกวรรณ รอดเวียง การศึกษาปฐมวัย10
3 6240101103 นางสาวกมลฉัตร งามเจริญ การศึกษาปฐมวัย10
4 6240101104 นางสาวกัลย์สุดา บุญมา การศึกษาปฐมวัย10
5 6240101105 นางสาวกานดา เจิมโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
6 6240101107 นางสาวจิดาภรณ์ เค้านาวัง การศึกษาปฐมวัย10
7 6240101108 นางสาวจิตร์ฤทัย ทองจันฮาด การศึกษาปฐมวัย10
8 6240101109 นางสาวชนิษฐา รงพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
9 6240101110 นางสาวญานิกา ขอสินกลาง การศึกษาปฐมวัย10
10 6240101111 นางสาวณัฏฐณิชา คิดรอบ การศึกษาปฐมวัย10
11 6240101112 นางสาวณัฏฐนิช สุมินทนะ การศึกษาปฐมวัย10
12 6240101113 นางสาวณัฐชยา กุพาพันธ์ การศึกษาปฐมวัย10
13 6240101114 นางสาวดวงกมล พลระวัง การศึกษาปฐมวัย10
14 6240101115 นางสาวธนกร นาระหัด การศึกษาปฐมวัย10
15 6240101116 นางสาวนภัสวรรณ กองเพชร การศึกษาปฐมวัย10
16 6240101117 นางสาวนารีรัตน์ ประจิตร การศึกษาปฐมวัย10
17 6240101118 นางสาวเปมิกา มุ่งเขตต์กลาง การศึกษาปฐมวัย10
18 6240101119 นางสาวผกากรอง ภูทองเงิน การศึกษาปฐมวัย10
19 6240101120 นางสาวพรธีรา ชาวสวน การศึกษาปฐมวัย10
20 6240101121 นางสาวเพชรดา ไชยขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
21 6240101122 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง การศึกษาปฐมวัย10
22 6240101123 นางสาวรุ่งนภา แก้วกั้น การศึกษาปฐมวัย10
23 6240101124 นางสาววรัตตยา สิทธิวงษา การศึกษาปฐมวัย10
24 6240101125 นางสาวเวนุกา พลดงนอก การศึกษาปฐมวัย10
25 6240101126 นางสาวศศิกานต์ ปลายชัยภูมิ การศึกษาปฐมวัย10
26 6240101127 นางสาวศุภิสรา สาระณา การศึกษาปฐมวัย10
27 6240101128 นางสาวสุดารัตน์ พรมพา การศึกษาปฐมวัย10
28 6240101129 นางสาวอทิติญา ฟักเงิน การศึกษาปฐมวัย10
29 6240109201 นางสาวกมลลักษณ์ บุญมาก สังคมศึกษา10
30 6240109202 นางสาวกาญจนา บุญถนอม สังคมศึกษา10
31 6240109203 นางสาวจิราวดี เพชรตะกั่ว สังคมศึกษา10
32 6240109204 นางสาวเจิดอรุณ บานบัว สังคมศึกษา10
33 6240109205 นางสาวธนวรรณ ประสานพันธ์ สังคมศึกษา10
34 6240109206 นางสาวนันทนา แว่นศิลา สังคมศึกษา10
35 6240109208 นางสาวนิศาชล คำก่อ สังคมศึกษา10
36 6240109209 นางสาวปาริฉัตร์ บุญสุข สังคมศึกษา10
37 6240109210 นางสาวพรพิมล ชาวสวน สังคมศึกษา10
38 6240109211 นางสาวมัญฑิรา แก้วบัวพันธ์ สังคมศึกษา10
39 6240109212 นางสาวยุพารัตน์ ทิพเนตร สังคมศึกษา10
40 6240109213 นางสาววนิดา ดังชัยภูมิ สังคมศึกษา10
41 6240109215 นางสาวศศิกาญจน์ ไหมเตียงกลาง สังคมศึกษา10
42 6240109216 นางสาวสุกัญญา ลาจันทึก สังคมศึกษา10
43 6240109217 นางสาวอธิตยา พรมสอน สังคมศึกษา10
44 6240109218 นางสาวอภิสรา บุญตา สังคมศึกษา10
45 6240109219 นายกรวิชญ์ เสริมพงษ์ สังคมศึกษา10
46 6240109220 นายจิรภัทร วรฉัตร สังคมศึกษา10
47 6240109221 นายชนุดม สงวนรัตน์ สังคมศึกษา10
48 6240109222 นายชินวัฒน์ กองเกิด สังคมศึกษา10
49 6240109223 นายธงไชย พรมพิมาย สังคมศึกษา10
50 6240109224 นายนิธิศ นพแก้ว สังคมศึกษา10
51 6240109225 นายปัฐกรณ์ ศรีสุวะ สังคมศึกษา10
52 6240109226 นายพงศกร ปัดทุม สังคมศึกษา10
53 6240109228 นายภาณุวัฒน์ บุญสด สังคมศึกษา10
54 6240109230 นายวริทธิ์ อภิรักษ์ สังคมศึกษา10
55 6240109231 นายอธิป ประภาธนาโรจน์ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123