รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240101201 นางสาวกนกวรรณ เครือยา การศึกษาปฐมวัย10
2 6240101202 นางสาวกนกอร เครือยา การศึกษาปฐมวัย10
3 6240101203 นางสาวกรกนก เเว่นกลาง การศึกษาปฐมวัย10
4 6240101204 นางสาวกัลยา ปรุงกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
5 6240101205 นางสาวกุลสตรี ไม้พลวง การศึกษาปฐมวัย10
6 6240101206 นางสาวจริยา มาเมือง การศึกษาปฐมวัย10
7 6240101208 นางสาวจุฑามณี ในจิตร การศึกษาปฐมวัย10
8 6240101209 นางสาวชุติพร เพียรการ การศึกษาปฐมวัย10
9 6240101210 นางสาวฐิติมา จันศิริ การศึกษาปฐมวัย10
10 6240101211 นางสาวณัฏฐธิดา แสนอ่อน การศึกษาปฐมวัย10
11 6240101212 นางสาวณัฐกัญญา หาญฉิมพลี การศึกษาปฐมวัย10
12 6240101213 นางสาวณัฐพัชร มีพวงผล การศึกษาปฐมวัย10
13 6240101214 นางสาวดวงดาว จุทานิตย์ การศึกษาปฐมวัย10
14 6240101215 นางสาวธนาภรณ์ เจิดพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
15 6240101216 นางสาวนภัสสร หลาบเย็น การศึกษาปฐมวัย10
16 6240101217 นางสาวนิภานันท์ ณ พิมาย การศึกษาปฐมวัย10
17 6240101218 นางสาวเปรมฤดี กันทะวงค์ การศึกษาปฐมวัย10
18 6240101220 นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
19 6240101221 นางสาวภัทรวดี ดีพลกรัง การศึกษาปฐมวัย10
20 6240101222 นางสาวภูริดา แทนคำ การศึกษาปฐมวัย10
21 6240101223 นางสาวเรืองนภา ลุนสำโรง การศึกษาปฐมวัย10
22 6240101224 นางสาววิไลพร หล่าเพีย การศึกษาปฐมวัย10
23 6240101225 นางสาวศรัญญา ศรีจันอัด การศึกษาปฐมวัย10
24 6240101226 นางสาวศศิมาภรณ์ รักษาวัด การศึกษาปฐมวัย10
25 6240101227 นางสาวสิริทิพย์ ลมัยพลกรัง การศึกษาปฐมวัย10
26 6240101228 นางสาวสุภัคจิรา ตั้งตระการพงษ์ การศึกษาปฐมวัย10
27 6240101229 นางสาวอนัญญา พรไตร การศึกษาปฐมวัย10
28 6240101230 นางสาวไอราวัณ ทำมีภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
29 6240101231 นายณัฎฐวี ภักดีวิไลเกียรติ การศึกษาปฐมวัย10
30 6240107101 นางสาวกมลชนก ท่วมไธสง ภาษาไทย10
31 6240107102 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองปะคำ ภาษาไทย10
32 6240107103 นางสาวกิ่งกมล ตองติรัมย์ ภาษาไทย10
33 6240107104 นางสาวเกวลิน มัตตะนามะ ภาษาไทย10
34 6240107105 นางสาวคมขวัญ ขันโยธา ภาษาไทย10
35 6240107106 นางสาวจิราภรณ์ ทรงประโคน ภาษาไทย10
36 6240107107 นางสาวจีรวรรณ จะชาลี ภาษาไทย10
37 6240107108 นางสาวชนารดี คุ้มมือ ภาษาไทย10
38 6240107109 นางสาวชลลดา บุญวอน ภาษาไทย10
39 6240107110 นางสาวโชตินภา ฮะสูงเนิน ภาษาไทย10
40 6240107111 นางสาวณัฏฐสิชา บำรุงภักดี ภาษาไทย10
41 6240107112 นางสาวดวงรัตน์ ฮวบกระโทก ภาษาไทย10
42 6240107113 นางสาวปรายฟ้า พุทธทอง ภาษาไทย10
43 6240107114 นางสาวปิยะฉัตร เวินเสียง ภาษาไทย10
44 6240107115 นางสาวพนารัตน์ ฆ้องนอก ภาษาไทย10
45 6240107116 นางสาวพันพัสสา หอยสังข์ ภาษาไทย10
46 6240107117 นางสาวมุกลดา กาญจนสุวรรณ์ ภาษาไทย10
47 6240107118 นางสาววิมลวรรณ ศรีจันทร์ ภาษาไทย10
48 6240107119 นางสาวศราวณี มาโคตร ภาษาไทย10
49 6240107120 นางสาวศิริภัคร นากุดนอก ภาษาไทย10
50 6240107121 จ่าสิบตรีหญิง ศุภรัตน์ ประโสรักษ์ ภาษาไทย10
51 6240107122 นางสาวสรารัตน์ วงเยาว์ ภาษาไทย10
52 6240107123 นางสาวสุพิชญา เรืองมะเริง ภาษาไทย10
53 6240107124 นางสาวสุวพัชร คำมะปะนา ภาษาไทย10
54 6240107125 นางสาวอารียา พาผักแว่น ภาษาไทย10
55 6240107126 นายกฤตธนนท์ เทศนิ่ม ภาษาไทย10
56 6240107127 นายจักรพงศ์ หมื่นไธสง ภาษาไทย10
57 6240107128 นายธนดล มากสาคร ภาษาไทย10
58 6240107129 นายนาถวัฒน์ โพธิ์ขาว ภาษาไทย10
59 6240107130 นายเพ็ชร เพชรน้ำแดง ภาษาไทย10
60 6240107131 นายศิวกร หล่อวิจิตร ภาษาไทย10
61 6240107132 นายสหชาติ วุฒิแสน ภาษาไทย10
62 6240107133 นายอัทธนีย์ ก้อนศิลา ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123