รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240107201 นางสาวกัญญาพัชร แผ้วพลสง ภาษาไทย10
2 6240107202 นางสาวกานต์มณี เขียวปาน ภาษาไทย10
3 6240107203 นางสาวเกวลิน ประทีปเมือง ภาษาไทย10
4 6240107204 นางสาวเกศยามนต์ บุตรชานนท์ ภาษาไทย10
5 6240107205 นางสาวจันตะนา พิมพ์ทอง ภาษาไทย10
6 6240107207 นางสาวชนากานต์ ชาญนอก ภาษาไทย10
7 6240107208 นางสาวชลธิดา นางสิงห์อ้อ ภาษาไทย10
8 6240107209 นางสาวชุลีพร โชติกลาง ภาษาไทย10
9 6240107210 นางสาวฐิติรัตน์ จันทรา ภาษาไทย10
10 6240107211 นางสาวณัฐวรรณ จงแจ้งกลาง ภาษาไทย10
11 6240107212 นางสาวเบญจวรรณ กกสูงเนิน ภาษาไทย10
12 6240107213 นางสาวปิยรัตน์ วิชาธรรม ภาษาไทย10
13 6240107214 นางสาวผกามาศ เหิมขุนทด ภาษาไทย10
14 6240107215 นางสาวพรสุดา ศิริลิมประพันธ์ ภาษาไทย10
15 6240107216 นางสาวพิชญา มาตะรมย์ ภาษาไทย10
16 6240107217 นางสาววานิสราภรณ์ ไชยนอก ภาษาไทย10
17 6240107218 นางสาววีราภรณ์ เสยกระโทก ภาษาไทย10
18 6240107219 นางสาวศิริกัลยา ปลั่งกลาง ภาษาไทย10
19 6240107220 จ่าสิบตรีหญิง ศิริลักษณ์ เขียนโคกกรวด ภาษาไทย10
20 6240107221 นางสาวสรัญญา ผลบุญ ภาษาไทย10
21 6240107222 นางสาวสุทธิดา ปัญญาพิมพ์ ภาษาไทย10
22 6240107223 นางสาวสุวนันท์ ประทุมกุล ภาษาไทย10
23 6240107224 นางสาวอรนิตย์ จันทร์โม ภาษาไทย10
24 6240107225 นางสาวอารีรัตน์ ปักการะสัย ภาษาไทย10
25 6240107226 นายคชาภา ศรีเรือน ภาษาไทย10
26 6240107227 นายชุษณะ แก้วมูล ภาษาไทย10
27 6240107228 นายธวัชชัย เมินกระโทก ภาษาไทย10
28 6240107229 นายพงศกร ดวงแก้ว ภาษาไทย10
29 6240107230 นายศิริชัย แว่นสีลา ภาษาไทย10
30 6240107231 นายศุภกร ปัญญายิ่ง ภาษาไทย10
31 6240107232 นายสุวิชา สอนนอก ภาษาไทย10
32 6240107233 นายอำนาจ การเพียร ภาษาไทย10
33 6240107234 นายศุภชัย จันทร์สุข ภาษาไทย10
34 6240119202 นางสาวกมลรัตน์ แย้มจอหอ นาฏศิลป์ไทย10
35 6240119203 นางสาวกิตติยา ศรีนอก นาฏศิลป์ไทย10
36 6240119204 นางสาวชนนีวรรณ สุวรรณิกา นาฏศิลป์ไทย10
37 6240119205 นางสาวชุติมา ทีเหมาะ นาฏศิลป์ไทย10
38 6240119206 นางสาวธิดามาศ ศรีนอก นาฏศิลป์ไทย10
39 6240119207 นางสาวธีมาพร แก้วศรีนวล นาฏศิลป์ไทย10
40 6240119208 จ่าสิบตรีหญิง นรีกานต์ มากกลาง นาฏศิลป์ไทย10
41 6240119209 นางสาวปัทมาพร อุรา นาฏศิลป์ไทย10
42 6240119210 นางสาวภาสุรี ดงทอง นาฏศิลป์ไทย10
43 6240119211 นางสาวมุกนิล รังกลาง นาฏศิลป์ไทย10
44 6240119212 นางสาวลดา อินทรวิชัย นาฏศิลป์ไทย10
45 6240119213 นางสาววริศรา ลาภขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
46 6240119214 นางสาววิภาวดี บุญเรืองศรี นาฏศิลป์ไทย10
47 6240119216 นางสาวสกาว วงค์คำลือ นาฏศิลป์ไทย10
48 6240119217 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ ศิริวัฒน์ นาฏศิลป์ไทย10
49 6240119218 นางสาวสุพัตรา บุญรอด นาฏศิลป์ไทย10
50 6240119219 นางสาวอริสรา พรมมิราช นาฏศิลป์ไทย10
51 6240119220 นางสาวอาภัสรา จิตพิมาย นาฏศิลป์ไทย10
52 6240119221 นายธวัชชัย พรมพาน นาฏศิลป์ไทย10
53 6240119222 นายพงศธร เปียโคกสูง นาฏศิลป์ไทย10
54 6240119223 นายรชตภูมิ ปัตตังเว นาฏศิลป์ไทย10
55 6240119224 นายศุภวัฒน์ แกมกระโทก นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123