รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240105101 นางสาวจิราวรรณ สุนนท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6240105102 นางสาวชนม์นิภา กระจ่างโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6240105103 นางสาวญาศนันท์ วงค์ศิริเลิศชน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6240105104 นางสาวฐิติมา ประมะคัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6240105105 นางสาวฐิติมา อรุณศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6240105106 นางสาวณิชานันท์ สารนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6240105108 นางสาวเพชรลดา บุญตาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6240105109 นางสาวมลธิยา วงค์คำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6240105110 นางสาววาสนา อาจชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6240105111 นางสาววีระวรรณ จันทร์ลิ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6240105112 นางสาวศรัญญา เค้านาวัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6240105113 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระสัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
13 6240105114 นางสาวสายชล ทินกระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6240105115 นางสาวสิริวิมลณัฐ ตีตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
15 6240105116 นางสาวสุธาธินี เทพสุทธิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6240105117 นางสาวสุธิชา วรสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
17 6240105118 นางสาวอัครมณี หิรัญญสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
18 6240105119 นางสาวอาภาวรรณ เลิศวิลัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
19 6240105120 นายชาคริต เตรียมมะเริง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6240105121 นายธนพล วิเวกวินย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6240105122 นายธนากร คำมุงคุณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
22 6240105123 นายปฐมพงษ์ โอษฐ์ประไพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
23 6240105124 นายไพชยนต์ นิ่มทองคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6240105125 นายภาสกร ชัยวิเศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6240105127 นายวัชรินทร์ เกินรัมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6240105128 นายวุฒิชัย สภาพักตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6240105129 นายอนันต์ รักตรง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
28 6240115201 นางสาวเขมรชวีร์ มาโชติ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6240115202 นางสาวจิรวรรณ เพียแก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
30 6240115203 นางสาวณัชชาวีณ์ หมู่สีเสียด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
31 6240115204 นางสาวธนัสวี พลอามาตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
32 6240115205 นางสาวบัวชมภู ปักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
33 6240115206 นางสาวเบญจมาศ ภูน้ำทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
34 6240115207 นางสาวปิยวดี อาจธานี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
35 6240115208 นางสาวพลอย ภูมิสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา10
36 6240115209 นางสาวพีระพรรณ จามจุรีย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
37 6240115210 นางสาวมัลลิกา แก้วดอนรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
38 6240115211 นางสาวรภัสสรณ์ ภรเจนการ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
39 6240115212 นางสาววนิชา บุญที คอมพิวเตอร์ศึกษา10
40 6240115213 นางสาวสุกัญญา ชายครบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
41 6240115214 นางสาวสุธิตา การัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
42 6240115215 นางสาวอรัญญา ขำภูเขียว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
43 6240115216 นายกิรติกร พิริยะกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
44 6240115217 นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
45 6240115218 นายเทวฤทธิ์ โพธิ์แข็ง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
46 6240115219 นายธนวัต ครองตน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
47 6240115220 นายธนายุทธ แก้วชิงดวง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
48 6240115221 นายธราพล กำเนิดจอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
49 6240115222 นายปุริศ ศรีสถาพร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
50 6240115223 นายพงษ์ศกร อิดเสะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
51 6240115224 นายมโหฬาร หลักสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
52 6240115225 นายศรัณย์ศร ตอนกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
53 6240115226 นายสราณุวัตร ทองหลาบ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
54 6240115227 นายอนุลักษณ์ ศรีจันทร์มะดัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
55 6240115228 นายมนตรี มุ่งต่อกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123