รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240103101 นางสาวกรณัฐ สุวรรณไตรย์ เคมี10
2 6240103102 นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ์วาปี เคมี10
3 6240103103 นางสาวเกศรินทร์ บุญนิตย์ เคมี10
4 6240103104 นางสาวจักรีภรณ์ แก้วพรม เคมี10
5 6240103105 นางสาวจิราธิป ฦาชา เคมี10
6 6240103107 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดี เคมี10
7 6240103108 นางสาวชุติกาญจน์ โฉมทอง เคมี10
8 6240103109 นางสาวโชติกา ลัดสูงเนิน เคมี10
9 6240103110 นางสาวณัฐธยาน์ ศิริทรัพย์ เคมี10
10 6240103111 นางสาวณัฐธิดา ทองอ่อน เคมี10
11 6240103112 นางสาวธนพร พรรณา เคมี10
12 6240103113 นางสาวเธียรภัทรา หล้าเพชร เคมี10
13 6240103115 นางสาวปิยนุช วิธีกลาง เคมี10
14 6240103116 นางสาวพรประภา วิจารย์วงษ์ เคมี10
15 6240103117 นางสาวรดา หินให้ เคมี10
16 6240103118 นางสาววรรณธนา หลาบนอก เคมี10
17 6240103119 นางสาววิภาดา เชิดเกาะ เคมี10
18 6240103120 นางสาววีรยา โมทนา เคมี10
19 6240103121 นางสาวศิริชนก สุขพลับพลา เคมี10
20 6240103122 นางสาวศิรินภา ชาญชูวงศ์ เคมี10
21 6240103123 นางสาวศุภนานนท์ รูปสม เคมี10
22 6240103124 นางสาวสุดา สอนดี เคมี10
23 6240103125 นางสาวสุพรรณี มุ้ยยา เคมี10
24 6240103126 นางสาวสุภาภรณ์ เคยพุดซา เคมี10
25 6240103127 นางสาวสุวรรณี ประจง เคมี10
26 6240103129 นางสาวอรนุช แท่งทองหลาง เคมี10
27 6240103130 นายกายสิทธิ์ บัญดิษรัมย์ เคมี10
28 6240103131 นายชาญชล วรรณพงค์ เคมี10
29 6240103132 นายพันธวัสส์ นนท์ศิริ เคมี10
30 6240103133 นายอนันดา ทองอยู่ เคมี10
31 6240119102 นางสาวกมลจิตร์ เกศคำขวา นาฏศิลป์ไทย10
32 6240119103 นางสาวกรรณ์ทิมา พร่องครบุรี นาฏศิลป์ไทย10
33 6240119104 นางสาวแก้วมณี คือพันดุง นาฏศิลป์ไทย10
34 6240119105 นางสาวชลธิชา บัวระพา นาฏศิลป์ไทย10
35 6240119106 นางสาวทวิพัน สร้างสวน นาฏศิลป์ไทย10
36 6240119107 นางสาวธิดารัตน์ เฉยเฉลียง นาฏศิลป์ไทย10
37 6240119108 นางสาวนภัสรพี เค้ามูล นาฏศิลป์ไทย10
38 6240119109 นางสาวเบญจวรรณ หะสูง นาฏศิลป์ไทย10
39 6240119110 นางสาวปิยธิดา กล้ากลาง นาฏศิลป์ไทย10
40 6240119111 นางสาวมนัสวี นิลบัวลา นาฏศิลป์ไทย10
41 6240119112 นางสาวรุ่งทิพย์ ชุ่มชัย นาฏศิลป์ไทย10
42 6240119113 นางสาววรรญา หมู่สะแก นาฏศิลป์ไทย10
43 6240119114 นางสาววิชุลัดดา สำรวย นาฏศิลป์ไทย10
44 6240119115 นางสาววิสุธาทิพย์ เทพสถิตย์ นาฏศิลป์ไทย10
45 6240119116 นางสาวศิริพร หมอประคำ นาฏศิลป์ไทย10
46 6240119117 นางสาวสิริวิมล แนวกลาง นาฏศิลป์ไทย10
47 6240119118 นางสาวสุพรรษา วอนเก่าน้อย นาฏศิลป์ไทย10
48 6240119120 นางสาวอักษรา สุทธาศิริ นาฏศิลป์ไทย10
49 6240119122 นายนิธิพงษ์ ขำผา นาฏศิลป์ไทย10
50 6240119123 นายพิชยะวัสส์ ดิษยรัชฐากรณ์ นาฏศิลป์ไทย10
51 6240119124 นายศตวรรษ ศรีม่วง นาฏศิลป์ไทย10
52 6240119125 นายสหภาพ สีหาฤทธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123