รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240118101 นางสาวกนกพร เบอร์ขุนทด ดนตรีศึกษา10
2 6240118102 นางสาวญาตาวี ศิลปะ ดนตรีศึกษา10
3 6240118103 นางสาวณัฐธิดา เอื้ออารีย์กุล ดนตรีศึกษา10
4 6240118104 นางสาวพรพิมล ลัดดี ดนตรีศึกษา10
5 6240118105 นางสาววิภาวดี ปลิดกลาง ดนตรีศึกษา10
6 6240118106 นางสาวสภาพร ศรีมูลเขียว ดนตรีศึกษา10
7 6240118108 นายณัฏฐากร ชุ่มกระโทก ดนตรีศึกษา10
8 6240118109 นายแทนคุณ พะนิรัมย์ ดนตรีศึกษา10
9 6240118112 นายนัฐพล ดีสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
10 6240118113 นายปรเมศวร์ หาญจำปา ดนตรีศึกษา10
11 6240118115 นายพิฆเนศวร์ โถสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
12 6240118116 นายภคภัทร พรามจร ดนตรีศึกษา10
13 6240118117 นายศรัณยู ศรีโพธิ์กลาง ดนตรีศึกษา10
14 6240118118 นายศิวกร แกประโคน ดนตรีศึกษา10
15 6240118119 นายสมภาคภูมิ กำเนิดสิงห์ ดนตรีศึกษา10
16 6240118120 นายอนุชา หลักงาม ดนตรีศึกษา10
17 6240118121 นายอมรเทพ หมั่นบ้านต้อน ดนตรีศึกษา10
18 6240118201 นางสาวชลธิชา เมินกระโทก ดนตรีศึกษา10
19 6240118203 นางสาวประภัสสร แรงสุข ดนตรีศึกษา10
20 6240118204 นางสาวรุ่งนภา เชาวัลล์ ดนตรีศึกษา10
21 6240118205 นางสาววิรากานต์ เชื้อสีดา ดนตรีศึกษา10
22 6240118206 นางสาวสุนิภา โชติพงษ์ ดนตรีศึกษา10
23 6240118207 นายฐนกร ทองสายออ ดนตรีศึกษา10
24 6240118208 นายตรีภพ ขุนวิเศษ ดนตรีศึกษา10
25 6240118209 นายธณากร เหิมขุนทด ดนตรีศึกษา10
26 6240118210 นายธีรภัทร ทรงกุล ดนตรีศึกษา10
27 6240118211 นายนรธีย์ หามนตรี ดนตรีศึกษา10
28 6240118212 นายปฐพี ศรีนอก ดนตรีศึกษา10
29 6240118213 นายปัณณวรรธ สุดวิลัย ดนตรีศึกษา10
30 6240118214 นายพงศธร บุษราผู้พึ่งธรรม ดนตรีศึกษา10
31 6240118215 นายพิทักษ์ ละอองแก้ว ดนตรีศึกษา10
32 6240118217 นายศักรินทร์ บัวกลาง ดนตรีศึกษา10
33 6240118218 นายศุภกร ธนูศร ดนตรีศึกษา10
34 6240118219 นายสุเมธ ศรีหงค์น้อย ดนตรีศึกษา10
35 6240118220 นายอภิวิชญ์ ดวงมาลา ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123