รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240116101 นางสาวกฤษณา หลงน้อย ชีววิทยา10
2 6240116102 นางสาวขนิษฐา สู้ศึก ชีววิทยา10
3 6240116103 นางสาวขวัญฤทัย จันทรานุวงศ์ ชีววิทยา10
4 6240116104 นางสาวเจนจิรา จรูญชัย ชีววิทยา10
5 6240116105 นางสาวชลลดา แขนอก ชีววิทยา10
6 6240116106 นางสาวชลลดา อุทธาพงษ์ ชีววิทยา10
7 6240116107 นางสาวณัฏฐณิชา รุ่งโรจน์กิจกุล ชีววิทยา10
8 6240116108 นางสาวทินารมภ์ สุภาษร ชีววิทยา10
9 6240116109 นางสาวทิมาพร ทินกระโทก ชีววิทยา10
10 6240116110 นางสาวธัญญเรศ ขัดเคลือ ชีววิทยา10
11 6240116111 นางสาวธัญพร ทองดวง ชีววิทยา10
12 6240116112 นางสาวธิดารัตน์ พงษ์พันธ์ ชีววิทยา10
13 6240116114 นางสาวไปรยา กองสุข ชีววิทยา10
14 6240116115 นางสาวพัชญ์ชวัล ภูมิคอนสาร ชีววิทยา10
15 6240116116 นางสาวพัชริดา พูนเพิ่ม ชีววิทยา10
16 6240116117 นางสาวเมธินี เที่ยงวิเศษ ชีววิทยา10
17 6240116118 นางสาวรติยาภรณ์ ตรีเหรา ชีววิทยา10
18 6240116119 นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิสิน ชีววิทยา10
19 6240116120 นางสาวลภัสสร ปักการะโถ ชีววิทยา10
20 6240116121 นางสาววารี พรรณอาราม ชีววิทยา10
21 6240116122 นางสาวศศิวิมล เดิ่นกลาง ชีววิทยา10
22 6240116123 นางสาวศิริทิพย์ นิลศิริ ชีววิทยา10
23 6240116124 นางสาวศิรินาฏ เพชรล้ำ ชีววิทยา10
24 6240116125 นางสาวสกุณจัญทิพ เรียมแสน ชีววิทยา10
25 6240116126 นางสาวสิริวิภา ผาดวงดี ชีววิทยา10
26 6240116127 นายขวัญชัย ทองเพิ่ม ชีววิทยา10
27 6240116128 นายจีรัฐติกุล สีระสูงเนิน ชีววิทยา10
28 6240116129 นายชนาธิป สนนา ชีววิทยา10
29 6240116130 นายนันทวุธ โยบสูงเนิน ชีววิทยา10
30 6240116131 นายปิยวัฒน์ อินทรหะ ชีววิทยา10
31 6240116132 นายวรเชษฐ์ มัครมย์ ชีววิทยา10
32 6240116134 นายอัมรินทร์ ทุมวงศ์ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123