รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP17
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240109101 นางสาวกนกพร พายขยาย สังคมศึกษา10
2 6240109103 นางสาวจิราภรณ์ บุตรดี สังคมศึกษา10
3 6240109104 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สว่าง สังคมศึกษา10
4 6240109105 นางสาวณัฎนิชา ชัยพิพัฒน์ สังคมศึกษา10
5 6240109106 นางสาวนริศรา จอหอนอก สังคมศึกษา10
6 6240109107 นางสาวนาตยา สุวรรณนิตย์กุล สังคมศึกษา10
7 6240109108 นางสาวน้ำฝน เวหล สังคมศึกษา10
8 6240109109 นางสาวปาณิศา จีนโน สังคมศึกษา10
9 6240109110 นางสาวปาริชาต ทองดี สังคมศึกษา10
10 6240109112 นางสาวเมษาธนารัตน์ ขาวพิมาย สังคมศึกษา10
11 6240109113 นางสาววณิดา คำมณี สังคมศึกษา10
12 6240109115 นางสาววัลวิสา รักษา สังคมศึกษา10
13 6240109116 นางสาวศิริวรรณ ปานสีดำ สังคมศึกษา10
14 6240109117 นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภู สังคมศึกษา10
15 6240109118 นางสาวอนุธิดา สิทธิผา สังคมศึกษา10
16 6240109119 นางสาวอารยา ทิศรักษ์ สังคมศึกษา10
17 6240109120 นายเกียรติศักดิ์ แสนคง สังคมศึกษา10
18 6240109121 นายจิรภัทร์ งานประโคน สังคมศึกษา10
19 6240109123 นายติณห์ณภัทร์ นิธิธัตเมธานน สังคมศึกษา10
20 6240109124 นายนราธิป นามมูลน้อย สังคมศึกษา10
21 6240109125 นายประวิทย์ สืบทิพย์ สังคมศึกษา10
22 6240109129 นายรัฐนนท์ ทุดปอ สังคมศึกษา10
23 6240109130 นายวชิรวิทย์ บุญหลง สังคมศึกษา10
24 6240109131 นายวิชญ์พล เฟืองสกุลโรจน์ สังคมศึกษา10
25 6240109132 นายอัสนี ปานชาลี สังคมศึกษา10
26 6240115101 นางสาวกรกมล โยแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6240115102 นางสาวจิรนันท์ จันทร์กลิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6240115103 นางสาวชลธิชา สว่างจิตร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6240115104 นางสาวธนัสยา พลอามาตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
30 6240115105 นางสาวธนาภรณ์ ตลาดทรัพย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
31 6240115106 นางสาวบุรัสกร เพ็งกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
32 6240115107 นางสาวปวันรัตน์ ภักดิ์จอหอ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
33 6240115108 นางสาวปิยาพัชร กล้าพังเทียม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
34 6240115109 นางสาวพิมพกานต์ นอกกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
35 6240115110 นางสาวภัสธิราพร ชัยภูมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
36 6240115111 นางสาวรติกาล แผนจันทึก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
37 6240115112 จ่าสิบตรีหญิง ลาวัณย์ จันทร์พะเนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
38 6240115113 นางสาวศุลีพร พิรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
39 6240115114 นางสาวสุกัญญา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
40 6240115115 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแสนชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
41 6240115116 นายกฤชเทวิน จงนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
42 6240115117 นายกีรติกานต์ บุญเสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
43 6240115118 นายณภัทร สมพงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
44 6240115120 นายธนวิชญ์ คำแดง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
45 6240115121 นายธรรมวัฒน์ เพ็ชรเสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
46 6240115122 นายปฐวี เกล้าจะโป๊ะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
47 6240115123 นายพงษ์พจนา พจนานุรักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
48 6240115124 นายพัสกร กองขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
49 6240115125 นายวรากร อ่อนหางหว้า คอมพิวเตอร์ศึกษา10
50 6240115126 นายสรศักดิ์ นามลิวัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
51 6240115127 นายสุพจน์ พรมมิธิกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
52 6240115128 นายอัษฎายุธ สีดาราช คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123