รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP21
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240106101 นางสาวกนกพร ทองศรี พลศึกษา10
2 6240106102 นางสาวจิรารัตน์ ไชยราช พลศึกษา10
3 6240106103 นางสาวนริศรา เพลงเสนาะ พลศึกษา10
4 6240106104 นางสาวปรางค์วิไล วังบุญ พลศึกษา10
5 6240106105 นางสาวปลื้มกมล ปะตังถาโต พลศึกษา10
6 6240106106 นางสาวปิยาพัชร ศรีสมวงษ์ พลศึกษา10
7 6240106107 นางสาวรัตนา ปะกะถัง พลศึกษา10
8 6240106108 นางสาวศิริภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์ พลศึกษา10
9 6240106109 นางสาวสุกัญญา สระเกตุ พลศึกษา10
10 6240106110 นางสาวสุรารักษ์ จงจัดกลาง พลศึกษา10
11 6240106111 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนจันทร์ พลศึกษา10
12 6240106112 นายกิตติพงศ์ โพธิ์ศรี พลศึกษา10
13 6240106113 นายจิรพัฒน์ สายานุรักษ์ พลศึกษา10
14 6240106114 นายชิงวพัฒน์ เครือวัลย์ พลศึกษา10
15 6240106115 นายฌานวัฒน์ ปัทมสูตร พลศึกษา10
16 6240106116 นายทีปกร บัวคำ พลศึกษา10
17 6240106118 นายธนดล กล่องพุดซา พลศึกษา10
18 6240106119 นายธนวัต สาระพงษ์ พลศึกษา10
19 6240106120 นายธรรณธร คุยแก้วพะเนาว์ พลศึกษา10
20 6240106121 นายธีทัต แถวโสภา พลศึกษา10
21 6240106123 นายปิยะพงษ์ ทศลา พลศึกษา10
22 6240106124 นายพิชิตชัย แคกลาง พลศึกษา10
23 6240106125 นายพุฒิพร บุญโชติวิวัฒน์ พลศึกษา10
24 6240106126 นายวรยศ แก้วเพชร พลศึกษา10
25 6240106127 นายวิศรุต จารัตน์ พลศึกษา10
26 6240106129 นายศิรยุทธ กระจายศรี พลศึกษา10
27 6240106130 นายสิทธิพล สระแก้ว พลศึกษา10
28 6240106131 นายอภิเชษฐ์ โนนทอง พลศึกษา10
29 6240106132 นายชัชพงศ์ วิญญาสุข พลศึกษา10
30 6240106133 นายฤทธิเกียรติ เนาวะเศษ พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123