รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP23
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240120101 นางสาวภัควลัญชญ์ แก่นลา พุทธศาสนศึกษา10
2 6240120102 นางสาวกฤติยา พลังนา พุทธศาสนศึกษา10
3 6240120103 จ่าสิบตรีหญิง จิรามณี หวังฟังกลาง พุทธศาสนศึกษา10
4 6240120105 นางสาวชลธิชา น้องสี พุทธศาสนศึกษา10
5 6240120106 นางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์ พุทธศาสนศึกษา10
6 6240120107 นางสาวธนวรรณ มาสำโรง พุทธศาสนศึกษา10
7 6240120109 นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก พุทธศาสนศึกษา10
8 6240120110 จ่าสิบตรีหญิง พนิดา แพนไชยสงค์ พุทธศาสนศึกษา10
9 6240120111 นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม พุทธศาสนศึกษา10
10 6240120112 นางสาวภาวดี บุญฮวด พุทธศาสนศึกษา10
11 6240120113 นางสาวภูริตา มหาชัยกิจ พุทธศาสนศึกษา10
12 6240120114 นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก พุทธศาสนศึกษา10
13 6240120115 นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด พุทธศาสนศึกษา10
14 6240120116 นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง พุทธศาสนศึกษา10
15 6240120117 นางสาวเวธกา คุ้มสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
16 6240120118 นางสาวศศินิภา จักรสาน พุทธศาสนศึกษา10
17 6240120119 นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิตร พุทธศาสนศึกษา10
18 6240120120 นางสาวศุภจิรา เรืองกระโทก พุทธศาสนศึกษา10
19 6240120121 นางสาวสหัสวรรณ นามสระพันธ์ พุทธศาสนศึกษา10
20 6240120122 นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง พุทธศาสนศึกษา10
21 6240120123 นางสาวอัจฉรา ชุ่มกิ่ง พุทธศาสนศึกษา10
22 6240120124 นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด พุทธศาสนศึกษา10
23 6240120125 นายณัฐกานต์ แจ้งไพร พุทธศาสนศึกษา10
24 6240120126 นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ พุทธศาสนศึกษา10
25 6240120127 นายนันทวุฒิ จงท่องกลาง พุทธศาสนศึกษา10
26 6240120128 นายปภาวิน ปิยารัมย์ พุทธศาสนศึกษา10
27 6240120129 นายพงศกร ปานอ่อง พุทธศาสนศึกษา10
28 6240120130 นายพงศธร จามพฤกษ์ พุทธศาสนศึกษา10
29 6240120131 นายอนุวัฒน์ สักบุตร พุทธศาสนศึกษา10
30 6240120132 นายอภิสรา ปราจิตต์ พุทธศาสนศึกษา10
31 6240120133 นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123