รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP24
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240110101 นางสาวกนิษฐา ทองกรวด การศึกษาพิเศษ10
2 6240110102 นางสาวกุลธิดา มุ่งฝากกลาง การศึกษาพิเศษ10
3 6240110103 นางสาวกุลวิลา โพธิขำ การศึกษาพิเศษ10
4 6240110104 นางสาวเกวลิน ทวีลาภ การศึกษาพิเศษ10
5 6240110105 นางสาวจุฑาทิพย์ เปรี่ยมสุข การศึกษาพิเศษ10
6 6240110107 นางสาวชนิกา ชโลปถัมภ์ การศึกษาพิเศษ10
7 6240110108 นางสาวชิดชนก ศิริทรัพย์ การศึกษาพิเศษ10
8 6240110109 นางสาวตรีมาศ กุมรัมย์ การศึกษาพิเศษ10
9 6240110110 นางสาวทัดดาว ชอบบัว การศึกษาพิเศษ10
10 6240110112 นางสาวน้องฟาน อัจฉราวงศ์ การศึกษาพิเศษ10
11 6240110114 นางสาวปัญญพัฒน์ รักษ์กลาง การศึกษาพิเศษ10
12 6240110115 นางสาวพนิดา หรีหร่อง การศึกษาพิเศษ10
13 6240110116 นางสาวภัคจิรา ปัสสำราญ การศึกษาพิเศษ10
14 6240110117 นางสาวมัลลิกา วิชัย การศึกษาพิเศษ10
15 6240110118 นางสาววารุณี เกตุแสนวงษ์ การศึกษาพิเศษ10
16 6240110119 นางสาววิภาพร พวงสันเทียะ การศึกษาพิเศษ10
17 6240110120 นางสาวศรัณยา จันทะโร การศึกษาพิเศษ10
18 6240110121 นางสาวศิริรัตน์ ผลพูน การศึกษาพิเศษ10
19 6240110122 นางสาวศุภิสรา ทิมทวด การศึกษาพิเศษ10
20 6240110123 นางสาวสิตาพร เกตุลำเนา การศึกษาพิเศษ10
21 6240110124 นางสาวสุพิชชา เจริญนอก การศึกษาพิเศษ10
22 6240110125 นางสาวเฌอมาวีร์ น้อยแก้ว การศึกษาพิเศษ10
23 6240110126 นางสาวอภิญญา วันสา การศึกษาพิเศษ10
24 6240110127 นายกิตติศักดิ์ รำพรรณนิยม การศึกษาพิเศษ10
25 6240110128 นายคมกริช ทองสุข การศึกษาพิเศษ10
26 6240110129 นายจิรวัฒน์ นามวิเศษ การศึกษาพิเศษ10
27 6240110130 นายศุภกร ขันบัวแก้ว การศึกษาพิเศษ10
28 6240110131 นายสรวิช นาลาด การศึกษาพิเศษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123