รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP27
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6241421105 นางสาวชมพูนุช สินนอก อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6241421107 นางสาวปิยฉัตร เมยขุนทด อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6241421109 นางสาวพาพิมล คำพึ่งพร อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6241421110 นางสาวพิมพ์ลภัส ประจำเมือง อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6241421120 นายณัฐวุฒิ มาระศรี อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6241421122 นายธนพัฒน์ นันททิพรักษ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6241421124 นายพงศธร ป้องจิตใส อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6241421126 นายพีรภัทร ดาวไธสงค์ อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6241421128 นายวรภพ มีเค้า อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6241421132 นายสิปปณัชญ์ สุเพียรศิริ อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6241421133 นายอดุลวิทย์ อ่อนทองหลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6241421134 นายอนพัทย์ ศักดิ์แดนไพร์ อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123