รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP28
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6241421102 นางสาวกิตติญาพร สิงห์ศรี อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6241421103 นางสาวเกวลิน ราวพิมาย อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6241421104 นางสาวเกวลี บุนนาค อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6241421108 นางสาวพรนัชชา พิมตะขบ อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6241421111 นางสาวพิมลรัตน์ ขอพรกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6241421112 นางสาวมลชญา เที่ยงตรง อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6241421113 นางสาวมาริสา เสียงเย็น อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6241421114 นางสาววรรณภร รอนใหม่ อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6241421115 นางสาวศศิวิมล นิลพรมมา อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6241421116 นางสาวสุภัสสรา ขนาดกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6241421117 นางสาวอัญชลี พรมดี อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6241421118 นายเกษมราษฎร์ บุณชาติ อุตสาหกรรมศิลป์10
13 6241421125 นายพันกร พลสำโรง อุตสาหกรรมศิลป์10
14 6241421127 นายรุ่งโรจน์ สีเล อุตสาหกรรมศิลป์10
15 6241421130 นายศรันย์ คิดถาง อุตสาหกรรมศิลป์10
16 6241421131 นายสมประสงค์ วันภูงา อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123