รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204103 : การละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440116201 นางสาวกนกวรรณ สนนอก นาฏศิลป์ไทย10
2 6440116202 นางสาวกัญญารัตน์ วัชรพงษ์ นาฏศิลป์ไทย10
3 6440116203 นางสาวกิติยา ศรีสุภา นาฏศิลป์ไทย10
4 6440116204 นางสาวจิราภรณ์ รังพงษ์ นาฏศิลป์ไทย10
5 6440116205 นางสาวชมพูนุช ปะวะโต นาฏศิลป์ไทย10
6 6440116206 นางสาวณัฎฐา รักษาสุวรรณ นาฏศิลป์ไทย10
7 6440116207 นางสาวทัตพิชา บุญไสว นาฏศิลป์ไทย10
8 6440116208 นางสาวธันยาพร พื้นหัวสระ นาฏศิลป์ไทย10
9 6440116209 นางสาวธิดารัตน์ ขจรภพ นาฏศิลป์ไทย10
10 6440116210 นางสาวนันทิยา สมน้อย นาฏศิลป์ไทย10
11 6440116211 นางสาวปณิตา ฤทธิ์กลาง นาฏศิลป์ไทย10
12 6440116212 นางสาวพรนภา แสนตื้อ นาฏศิลป์ไทย10
13 6440116213 นางสาวภัทรานิชฐ์ เพ็ชรพิมาย นาฏศิลป์ไทย10
14 6440116214 นางสาวภูพิงค์ พิมพ์โพธิ์กลาง นาฏศิลป์ไทย10
15 6440116215 นางสาวรัชนี วันลักษณ์ นาฏศิลป์ไทย10
16 6440116216 นางสาวลลิตา มาตรทะเล นาฏศิลป์ไทย10
17 6440116217 นางสาวศศิธร เหง้าน้อย นาฏศิลป์ไทย10
18 6440116218 นางสาวสุจิตรา กิขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
19 6440116219 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ฟุ้งกลาง นาฏศิลป์ไทย10
20 6440116221 นายกิตติพงศ์ อุดโนนตาด นาฏศิลป์ไทย10
21 6440116222 นายณัฐพงษ์ เปียนขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
22 6440116223 นายธนพนธ์ คุมขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
23 6440116224 นายพรภิวัช ใจซื่อ นาฏศิลป์ไทย10
24 6440116225 นายแสน ไชยโพธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123