รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207209 : การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340108101 นางสาวกนกวรรณ พงษ์สุขพะเนาว์ ภาษาอังกฤษ10
2 6340108102 นางสาวกัญญานัฐ นามโคตร ภาษาอังกฤษ10
3 6340108103 นางสาวกาญจนา แย้มไสย ภาษาอังกฤษ10
4 6340108104 นางสาวเกณิกา ศรีประภาพงศ์ ภาษาอังกฤษ10
5 6340108106 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีจันทร์มาก ภาษาอังกฤษ10
6 6340108107 นางสาวชนากานต์ ชนาภัทรศิริกุล ภาษาอังกฤษ10
7 6340108108 นางสาวณัฐชยา ด้วงสีดา ภาษาอังกฤษ10
8 6340108109 นางสาวตันติยากรณ์ ขิงชัย ภาษาอังกฤษ10
9 6340108110 นางสาวธัญญพัทธ์ แพร่งสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ10
10 6340108111 นางสาวนรินธรณ์ งามดี ภาษาอังกฤษ10
11 6340108112 นางสาวปวริศา โพธิ์งาม ภาษาอังกฤษ10
12 6340108113 นางสาวพรพรรณ ฉิมกูล ภาษาอังกฤษ10
13 6340108115 นางสาวภาวิณี เรืองเพชร ภาษาอังกฤษ10
14 6340108116 นางสาววรัญญา ธีรศิริพัฒน์ ภาษาอังกฤษ10
15 6340108117 นางสาวชนัญพัทธ์ สมัตถะ ภาษาอังกฤษ10
16 6340108118 นางสาววิชชุดา แสงป้อง ภาษาอังกฤษ10
17 6340108119 นางสาวศิรินทรา สุนธงศิริ ภาษาอังกฤษ10
18 6340108120 นางสาวสุทธิดา ขลังกระโทก ภาษาอังกฤษ10
19 6340108121 นางสาวสุภาพ มหานาม ภาษาอังกฤษ10
20 6340108122 นางสาวอรอนงค์ นีขุนทด ภาษาอังกฤษ10
21 6340108123 นางสาวอาภากร ตั้นสกุล ภาษาอังกฤษ10
22 6340108125 นายเจษฎาภรณ์ อ้นเวียง ภาษาอังกฤษ10
23 6340108126 นายธนกฤต สมจิตต์ ภาษาอังกฤษ10
24 6340108127 นายนพรัตน์ แสบงบาล ภาษาอังกฤษ10
25 6340108128 นายภูมิรัตน์ สำลีด่านกลาง ภาษาอังกฤษ10
26 6340108131 นายสิรวิชญ์ พันธ์จันทร์ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123