รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440106101 นางสาวกรุงไทย แง้นกลางดอน การศึกษาปฐมวัย10
2 6440106102 นางสาวกัลยกร การเพียร การศึกษาปฐมวัย10
3 6440106103 นางสาวกัลยาพร สีรุด การศึกษาปฐมวัย10
4 6440106104 นางสาวเกศินี สุขสำราญ การศึกษาปฐมวัย10
5 6440106105 นางสาวจินตพร ขวัญมา การศึกษาปฐมวัย10
6 6440106106 นางสาวเจนจิรา บุญประคม การศึกษาปฐมวัย10
7 6440106107 นางสาวชนิดาพร โพธิ์ตก การศึกษาปฐมวัย10
8 6440106108 นางสาวณิชา จั่นทอง การศึกษาปฐมวัย10
9 6440106109 นางสาวณิรฌา สมัครณรงค์ การศึกษาปฐมวัย10
10 6440106110 นางสาวธนัชพร ชอบงาน การศึกษาปฐมวัย10
11 6440106111 นางสาวธารีญา เบิกขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
12 6440106112 นางสาวนนท์ธีญา แก้วฝ่ายนอก การศึกษาปฐมวัย10
13 6440106113 นางสาวนภาพร เสริฐกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
14 6440106114 นางสาวนันทชพร สุทธสนธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
15 6440106115 นางสาวประนอม โม้แก้ว การศึกษาปฐมวัย10
16 6440106116 นางสาวปาริชาติ สินทม การศึกษาปฐมวัย10
17 6440106117 นางสาวปิยะธิดา แตกโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
18 6440106118 นางสาวเพ็ญบุญญา วาปีโท การศึกษาปฐมวัย10
19 6440106119 นางสาวภัทราภรณ์ ใจเย็น การศึกษาปฐมวัย10
20 6440106120 นางสาวภัศรารัตณ์ ยันกลาง การศึกษาปฐมวัย10
21 6440106121 นางสาววรพิชชา ถนอมสัตย์ การศึกษาปฐมวัย10
22 6440106122 นางสาววิจิตรา หวังดีกลาง การศึกษาปฐมวัย10
23 6440106123 นางสาวศตญาวี ประสานชาติ การศึกษาปฐมวัย10
24 6440106124 นางสาวศศิพร ฝ่ายสุน การศึกษาปฐมวัย10
25 6440106125 นางสาวศุภธิดา รุ่งเรืองกลาง การศึกษาปฐมวัย10
26 6440106126 นางสาวสลักจิตร คำแพง การศึกษาปฐมวัย10
27 6440106127 นางสาวสุธาศิณี ซ่อนนอก การศึกษาปฐมวัย10
28 6440106128 นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิ์สงค์ การศึกษาปฐมวัย10
29 6440106129 นายอนุวัตร ผักบัวคำ การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123