รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440106201 นางสาวกัญญาภรณ์ เสาร์คำ การศึกษาปฐมวัย10
2 6440106202 นางสาวกัลยา คึขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
3 6440106203 นางสาวกาญจนศิริ จันกรุด การศึกษาปฐมวัย10
4 6440106204 นางสาวจอมขวัญ ดวงขาว การศึกษาปฐมวัย10
5 6440106205 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง การศึกษาปฐมวัย10
6 6440106206 นางสาวชญานิษฐ์ พรทั้งสี่ การศึกษาปฐมวัย10
7 6440106207 นางสาวณัฏฐธิดา ธงสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
8 6440106208 นางสาวณิชากานต์ สุขแดง การศึกษาปฐมวัย10
9 6440106209 นางสาวธนพร พันธ์สระน้อย การศึกษาปฐมวัย10
10 6440106210 นางสาวธัญชนก จันทร์ฝาง การศึกษาปฐมวัย10
11 6440106211 นางสาวธิดารัตน์ กมลเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย10
12 6440106212 นางสาวนภัสวรรณ อันแสน การศึกษาปฐมวัย10
13 6440106213 นางสาวนริศรา พืชผักหวาน การศึกษาปฐมวัย10
14 6440106214 นางสาวนันทวัน สายคำติ่ง การศึกษาปฐมวัย10
15 6440106215 นางสาวปัญญาพร นางาม การศึกษาปฐมวัย10
16 6440106216 นางสาวปิยภัทร ละอองดี การศึกษาปฐมวัย10
17 6440106217 นางสาวพิมลพรรณ ขมิ้นทอง การศึกษาปฐมวัย10
18 6440106218 นางสาวภัทราพร ไกรยัง การศึกษาปฐมวัย10
19 6440106219 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
20 6440106220 นางสาวยุวธิดาภรณ์ สมศรีแสง การศึกษาปฐมวัย10
21 6440106221 นางสาววัชริภรณ์ นิลบรรพต การศึกษาปฐมวัย10
22 6440106222 นางสาววิชญาดา จงหมื่นไวย การศึกษาปฐมวัย10
23 6440106223 นางสาวศศิกานต์ ภูทองดี การศึกษาปฐมวัย10
24 6440106224 นางสาวศิวารยา บุญทา การศึกษาปฐมวัย10
25 6440106225 นางสาวสมฤทัย พลายเนาว์ การศึกษาปฐมวัย10
26 6440106226 นางสาวสุดาภรณ์ อิมพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย10
27 6440106227 นางสาวสุวนันท์ แสงจันทร์ การศึกษาปฐมวัย60
28 6440106228 นางสาวอนัญญา สุดประโคน การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123