รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440115101 นางสาวณัชชา เกิดแปลงทอง ดนตรีศึกษา10
2 6440115102 นางสาวณัฐวดี สุ่มอินทร์ ดนตรีศึกษา10
3 6440115103 นางสาวณัฐสินี บุญฉิม ดนตรีศึกษา10
4 6440115104 นางสาวปรดา เสมาชัย ดนตรีศึกษา60
5 6440115105 นางสาวศิริกัญญา นนตีนอก ดนตรีศึกษา10
6 6440115106 นางสาวอภิณญา ใจสูงเนิน ดนตรีศึกษา10
7 6440115107 นายกรวี ทำพล ดนตรีศึกษา10
8 6440115108 นายชานนท์ ผลกลาง ดนตรีศึกษา10
9 6440115109 นายณัฐพันธุ์ ธูปกลาง ดนตรีศึกษา10
10 6440115110 นายทวีพร ขุนอินทร์ ดนตรีศึกษา10
11 6440115111 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ ดนตรีศึกษา10
12 6440115112 นายธนารัตน์ เถาพุทรา ดนตรีศึกษา10
13 6440115113 นายนิธิ บัวสำราญ ดนตรีศึกษา10
14 6440115114 นายภาคภูมิ หาญเวช ดนตรีศึกษา10
15 6440115115 นายวิทวัส จงเพ็งกลาง ดนตรีศึกษา10
16 6440115116 นายสุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง ดนตรีศึกษา10
17 6440115117 นายอภิรักษ์ หวังชุ่มกลาง ดนตรีศึกษา10
18 6440115118 นายอิทธิพล ลุสุข ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123