รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440115201 นางสาวคณิสรา อินทร์งาม ดนตรีศึกษา10
2 6440115202 นางสาวณัฐชยา ดำรงค์ดีอยู่ ดนตรีศึกษา10
3 6440115203 นางสาวณีรนุช อินทร์ธรรม ดนตรีศึกษา10
4 6440115204 นางสาวบุญณัฐทรัพย์ อุดมลาภบุญสุ ดนตรีศึกษา10
5 6440115205 นางสาวยุภาวดี รวมสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
6 6440115206 นายจักรพงษ์ ไปนี้ ดนตรีศึกษา10
7 6440115207 นายจักรวาล ชัยวงศ์ ดนตรีศึกษา10
8 6440115208 นายณพนัสชัย อุ่นทรัพย์ ดนตรีศึกษา10
9 6440115209 นายณัฏฐนันท์ จะโนรัตน์ ดนตรีศึกษา10
10 6440115210 นายธงชัย เพชรสุทธาวาส ดนตรีศึกษา10
11 6440115211 นายธนากร สินธุวงษานนท์ ดนตรีศึกษา10
12 6440115212 นายธรณ์เทพ ทิพย์โสภณ ดนตรีศึกษา10
13 6440115213 นายปฏิภาณ บุญเชิด ดนตรีศึกษา10
14 6440115214 นายยศภัทร ทาเงิน ดนตรีศึกษา10
15 6440115215 นายยิ่งรวย สกุลพอง ดนตรีศึกษา10
16 6440115216 นายวิทยา เทนสุนา ดนตรีศึกษา10
17 6440115217 นายศุภวิทย์ บุษมงคล ดนตรีศึกษา10
18 6440115218 นายโอม่าร์ ยศกลาง ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123