รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440117101 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนนารี พุทธศาสนศึกษา10
2 6440117102 นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา60
3 6440117103 นางสาวกุลนิภา ขุนทอง พุทธศาสนศึกษา10
4 6440117104 นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง พุทธศาสนศึกษา10
5 6440117105 นางสาวดาวอนงค์ หน่ายสูงเนิน พุทธศาสนศึกษา10
6 6440117106 นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข พุทธศาสนศึกษา10
7 6440117107 นางสาวธิดารัตน์ สาดา พุทธศาสนศึกษา10
8 6440117108 นางสาวนริศรา เงินพิมพ์ พุทธศาสนศึกษา10
9 6440117109 นางสาวนวพรรษ แข็งการ พุทธศาสนศึกษา10
10 6440117110 นางสาวบุษกร กุมขุนทด พุทธศาสนศึกษา10
11 6440117111 นางสาวประภาภร พวงมาลัย พุทธศาสนศึกษา10
12 6440117112 นางสาวปาริชาติ คงชัย พุทธศาสนศึกษา10
13 6440117113 นางสาวเปรมสินี จบเจนไพร พุทธศาสนศึกษา10
14 6440117114 นางสาวพัชรินทร์ ภูบาล พุทธศาสนศึกษา10
15 6440117115 นางสาวพิชญาภา ไชยโม พุทธศาสนศึกษา10
16 6440117116 นางสาวพิมธาดา ภาษาดี พุทธศาสนศึกษา10
17 6440117117 นางสาวไพริน จะโสรัตน์ พุทธศาสนศึกษา10
18 6440117118 นางสาวมัญฑิตา ศิริมา พุทธศาสนศึกษา10
19 6440117119 นางสาวรังสินี ไลไธสง พุทธศาสนศึกษา10
20 6440117120 นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ พุทธศาสนศึกษา10
21 6440117121 นางสาวสมฤทัย ช่างผัสส์ พุทธศาสนศึกษา10
22 6440117122 นางสาวสุกัญญา เคยกิ่ง พุทธศาสนศึกษา10
23 6440117123 นางสาวสุภัสสรา เดิดขุนทด พุทธศาสนศึกษา10
24 6440117124 นายบูรพา ขากลาง พุทธศาสนศึกษา10
25 6440117125 นายศิขรินทร์ พยัคจันทร์ พุทธศาสนศึกษา10
26 6440117126 นายสิทธิพล สิทธิเสือ พุทธศาสนศึกษา10
27 6440117127 นายอนุวิท บุ่งขี้เหล็ก พุทธศาสนศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123