รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440107101 นางสาวกนกกาญจน์ วนาภรณ์ คณิตศาสตร์10
2 6440107102 นางสาวเขมิสรา ดวงกลาง คณิตศาสตร์10
3 6440107103 นางสาวจิราพัชร ขัติยวงศ์ คณิตศาสตร์10
4 6440107104 นางสาวชมพูนุช แถลงกลาง คณิตศาสตร์10
5 6440107105 นางสาวฐาปานี จันดี คณิตศาสตร์10
6 6440107106 นางสาวดารารัตน์ ด่านกระโทก คณิตศาสตร์10
7 6440107107 นางสาวนิรมล ทองวิไล คณิตศาสตร์10
8 6440107108 นางสาวประภัสสร พูนนิลรัตน์ คณิตศาสตร์10
9 6440107109 นางสาวปิยธิดา ช่วยสำโรง คณิตศาสตร์10
10 6440107110 นางสาวปิยะฉัตร เภาพาน คณิตศาสตร์10
11 6440107111 นางสาวพรทิพย์ สร้อยเสนา คณิตศาสตร์10
12 6440107112 นางสาวพิชชาพร กิ่งโพธิ์ คณิตศาสตร์10
13 6440107113 นางสาวมนัสนันท์ จุฑามณี คณิตศาสตร์10
14 6440107114 นางสาวมัณฑณา พลอยกลาง คณิตศาสตร์10
15 6440107115 นางสาวรุ่งนภา ผิวแดง คณิตศาสตร์10
16 6440107116 นางสาววรัญญา แจ้งรัมย์ คณิตศาสตร์10
17 6440107117 นางสาวศศินันท์ แลไธสง คณิตศาสตร์10
18 6440107118 นางสาวสิริมา พิลาลี คณิตศาสตร์10
19 6440107119 นางสาวสุภัทรา มุ่งกรอกกลาง คณิตศาสตร์10
20 6440107120 นางสาวอาทิตยา ศรีละว้า คณิตศาสตร์10
21 6440107121 นายเกริกชัย เลียงบุญ คณิตศาสตร์10
22 6440107122 นายชลกันต์ ชื่นตา คณิตศาสตร์10
23 6440107123 นายชัยยุทธ ถันลานันท์ คณิตศาสตร์10
24 6440107124 นายธนบดี สมบูรณ์ คณิตศาสตร์10
25 6440107125 นายพงศกร สุภะผ่องศรี คณิตศาสตร์10
26 6440107126 นายพันธกานต์ อินนอก คณิตศาสตร์10
27 6440107127 นายวัชระ ไชยบุรัม คณิตศาสตร์10
28 6440107128 นายวิษณุ ทุมฉิมพาลี คณิตศาสตร์10
29 6440107129 นายศุภเทพ เดชกุลรัมย์ คณิตศาสตร์10
30 6440107130 นายอภิโชติ บุญบำรุง คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123