รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440107201 นางสาวเกศินี ธิติเสรี คณิตศาสตร์10
2 6440107202 นางสาวจิราพร คลังพระศรี คณิตศาสตร์10
3 6440107203 นางสาวจุฑาทิพย์ สีนัส คณิตศาสตร์10
4 6440107204 นางสาวญาณาภรณ์ คำหว่าน คณิตศาสตร์10
5 6440107205 นางสาวณัฐณิชา เทียนขุนทด คณิตศาสตร์10
6 6440107206 นางสาวนพกานต์ ศรีบุญจันทร์ คณิตศาสตร์10
7 6440107207 นางสาวบัวชมพู พันธุกูล คณิตศาสตร์10
8 6440107208 นางสาวปาลิดา ใยงูเหลือม คณิตศาสตร์10
9 6440107209 นางสาวปิยนันท์ ปานพิมพ์ คณิตศาสตร์10
10 6440107210 นางสาวพนิดา หมั่นอุส่า คณิตศาสตร์10
11 6440107211 นางสาวพัชรพร ขอนกระโทก คณิตศาสตร์10
12 6440107212 นางสาวพิศมัย ชาดาเม็ก คณิตศาสตร์10
13 6440107213 นางสาวมัชฌิมา เนตรขัน คณิตศาสตร์10
14 6440107214 นางสาวยุพาศิริ สมบูรณ์ คณิตศาสตร์10
15 6440107215 นางสาววรรณนิษา ไพศาลธรรม คณิตศาสตร์10
16 6440107216 นางสาววาริน ทานอก คณิตศาสตร์10
17 6440107217 นางสาวศุจิกา ไชยมาตย์ คณิตศาสตร์10
18 6440107218 นางสาวสุดารัตน์ โยนกระโทก คณิตศาสตร์10
19 6440107219 นางสาวอริสรา น้อยเพชร คณิตศาสตร์10
20 6440107220 นายนรินทร์ บุตรวาปี คณิตศาสตร์10
21 6440107221 นายคเณศ ทัดรอด คณิตศาสตร์10
22 6440107222 นายชลสิทธิ์ ทาภักดี คณิตศาสตร์10
23 6440107223 นายณัฐดนัย สูงภิไลย์ คณิตศาสตร์10
24 6440107224 นายธราทร กลางใจ คณิตศาสตร์10
25 6440107225 นายพงศ์สิริ งอกนาวัง คณิตศาสตร์10
26 6440107226 นายภัทพล นาชิน คณิตศาสตร์10
27 6440107227 นายวาทะศิลป์ บางม่วง คณิตศาสตร์10
28 6440107228 นายศิรศักดิ์ นามนนท์ คณิตศาสตร์10
29 6440107229 นายอดิศร กาญจนสุคนธ์ คณิตศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123