รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100102 : จิตวิญญาณความเป็นครู
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6441301201 นางสาวปิ่นปัก เผ่าพวง อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6441301202 นางสาววารุนาท เจนหนองแวง อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6441301203 นางสาวสุชาดา เอกศิริ อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6441301204 นางสาวสุธิดา แดงชาติ อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6441301205 นางสาวอมิตา สังสี อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6441301206 นางสาวอาริสา พูลสวัสดิ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6441301207 นายชนะโชค เส็งกำปัง อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6441301208 นายชัยวัฒน์ ต่วนพิมาย อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6441301209 นายพิทยาธร เพ็งชื่นมะดัน อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6441301210 นายรชต เสริฐสูงเนิน อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123