รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240108101 นางสาวกัญญารัตน์ ทนน้ำ ภาษาอังกฤษ10
2 6240108102 นางสาวกุลธิดา กุลโนนแดง ภาษาอังกฤษ10
3 6240108103 นางสาวจีราพรรณ จินตภิรมย์ ภาษาอังกฤษ10
4 6240108104 นางสาวฉัตรชนก คงมั่น ภาษาอังกฤษ10
5 6240108105 นางสาวชนิสรา จำชาติ ภาษาอังกฤษ10
6 6240108106 นางสาวชัญญา ฉายฉันท์ ภาษาอังกฤษ10
7 6240108107 นางสาวฐิติวรดา หาญแท้ ภาษาอังกฤษ10
8 6240108108 นางสาวตรงกมล จินดาดวง ภาษาอังกฤษ10
9 6240108110 นางสาวนิตยา รักงาน ภาษาอังกฤษ10
10 6240108111 นางสาวเบญจมาศ ทิพย์วงศา ภาษาอังกฤษ10
11 6240108112 นางสาวปนิตา พันธ์ศรี ภาษาอังกฤษ10
12 6240108113 นางสาวปริยฉัตร โชคชัย ภาษาอังกฤษ10
13 6240108114 นางสาวพนัชกร บุญพิชิตทรชน ภาษาอังกฤษ10
14 6240108115 นางสาวพรรณอร หันสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
15 6240108116 นางสาวรุ่งนภา แก่กูล ภาษาอังกฤษ10
16 6240108118 นางสาววรารัตน์ นาคพะเนาว์ ภาษาอังกฤษ10
17 6240108119 นางสาวศสิณา จันทาขุ่ม ภาษาอังกฤษ10
18 6240108120 นางสาวศิรินทรา แสงงาม ภาษาอังกฤษ10
19 6240108122 นางสาวสิริยาพร จันทกรณ์ ภาษาอังกฤษ10
20 6240108123 นางสาวอนงค์ศิริ ดลพิมาย ภาษาอังกฤษ10
21 6240108124 นางสาวอรพิม เดมขุนทด ภาษาอังกฤษ10
22 6240108126 นายธนากร บุญสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
23 6240108127 นายนิธิโชติ แย้มเฉลียว ภาษาอังกฤษ10
24 6240108128 นายพงศธร โชตินอก ภาษาอังกฤษ10
25 6240108129 นายยศกร ภัทรานุกูลรัตน์ ภาษาอังกฤษ10
26 6240108130 นายศุภวิชญ์ สิงต๊ะนะ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123