รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240101101 นางสาวกชนิกา สายทองตระกูล การศึกษาปฐมวัย10
2 6240101102 นางสาวกนกวรรณ รอดเวียง การศึกษาปฐมวัย10
3 6240101103 นางสาวกมลฉัตร งามเจริญ การศึกษาปฐมวัย10
4 6240101104 นางสาวกัลย์สุดา บุญมา การศึกษาปฐมวัย10
5 6240101105 นางสาวกานดา เจิมโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
6 6240101107 นางสาวจิดาภรณ์ เค้านาวัง การศึกษาปฐมวัย10
7 6240101108 นางสาวจิตร์ฤทัย ทองจันฮาด การศึกษาปฐมวัย10
8 6240101109 นางสาวชนิษฐา รงพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
9 6240101110 นางสาวญานิกา ขอสินกลาง การศึกษาปฐมวัย10
10 6240101111 นางสาวณัฏฐณิชา คิดรอบ การศึกษาปฐมวัย10
11 6240101112 นางสาวณัฏฐนิช สุมินทนะ การศึกษาปฐมวัย10
12 6240101113 นางสาวณัฐชยา กุพาพันธ์ การศึกษาปฐมวัย10
13 6240101114 นางสาวดวงกมล พลระวัง การศึกษาปฐมวัย10
14 6240101115 นางสาวธนกร นาระหัด การศึกษาปฐมวัย10
15 6240101116 นางสาวนภัสวรรณ กองเพชร การศึกษาปฐมวัย10
16 6240101117 นางสาวนารีรัตน์ ประจิตร การศึกษาปฐมวัย10
17 6240101118 นางสาวเปมิกา มุ่งเขตต์กลาง การศึกษาปฐมวัย10
18 6240101119 นางสาวผกากรอง ภูทองเงิน การศึกษาปฐมวัย10
19 6240101120 นางสาวพรธีรา ชาวสวน การศึกษาปฐมวัย10
20 6240101121 นางสาวเพชรดา ไชยขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
21 6240101122 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง การศึกษาปฐมวัย10
22 6240101123 นางสาวรุ่งนภา แก้วกั้น การศึกษาปฐมวัย10
23 6240101124 นางสาววรัตตยา สิทธิวงษา การศึกษาปฐมวัย10
24 6240101125 นางสาวเวนุกา พลดงนอก การศึกษาปฐมวัย10
25 6240101126 นางสาวศศิกานต์ ปลายชัยภูมิ การศึกษาปฐมวัย10
26 6240101127 นางสาวศุภิสรา สาระณา การศึกษาปฐมวัย10
27 6240101128 นางสาวสุดารัตน์ พรมพา การศึกษาปฐมวัย10
28 6240101129 นางสาวอทิติญา ฟักเงิน การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123