รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240101201 นางสาวกนกวรรณ เครือยา การศึกษาปฐมวัย10
2 6240101202 นางสาวกนกอร เครือยา การศึกษาปฐมวัย10
3 6240101203 นางสาวกรกนก เเว่นกลาง การศึกษาปฐมวัย10
4 6240101204 นางสาวกัลยา ปรุงกระโทก การศึกษาปฐมวัย10
5 6240101205 นางสาวกุลสตรี ไม้พลวง การศึกษาปฐมวัย10
6 6240101206 นางสาวจริยา มาเมือง การศึกษาปฐมวัย10
7 6240101208 นางสาวจุฑามณี ในจิตร การศึกษาปฐมวัย10
8 6240101209 นางสาวชุติพร เพียรการ การศึกษาปฐมวัย10
9 6240101210 นางสาวฐิติมา จันศิริ การศึกษาปฐมวัย10
10 6240101211 นางสาวณัฏฐธิดา แสนอ่อน การศึกษาปฐมวัย10
11 6240101212 นางสาวณัฐกัญญา หาญฉิมพลี การศึกษาปฐมวัย10
12 6240101213 นางสาวณัฐพัชร มีพวงผล การศึกษาปฐมวัย10
13 6240101214 นางสาวดวงดาว จุทานิตย์ การศึกษาปฐมวัย10
14 6240101215 นางสาวธนาภรณ์ เจิดพิมาย การศึกษาปฐมวัย10
15 6240101216 นางสาวนภัสสร หลาบเย็น การศึกษาปฐมวัย10
16 6240101217 นางสาวนิภานันท์ ณ พิมาย การศึกษาปฐมวัย10
17 6240101218 นางสาวเปรมฤดี กันทะวงค์ การศึกษาปฐมวัย10
18 6240101220 นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
19 6240101221 นางสาวภัทรวดี ดีพลกรัง การศึกษาปฐมวัย10
20 6240101222 นางสาวภูริดา แทนคำ การศึกษาปฐมวัย10
21 6240101223 นางสาวเรืองนภา ลุนสำโรง การศึกษาปฐมวัย10
22 6240101224 นางสาววิไลพร หล่าเพีย การศึกษาปฐมวัย10
23 6240101225 นางสาวศรัญญา ศรีจันอัด การศึกษาปฐมวัย10
24 6240101226 นางสาวศศิมาภรณ์ รักษาวัด การศึกษาปฐมวัย10
25 6240101227 นางสาวสิริทิพย์ ลมัยพลกรัง การศึกษาปฐมวัย10
26 6240101228 นางสาวสุภัคจิรา ตั้งตระการพงษ์ การศึกษาปฐมวัย10
27 6240101229 นางสาวอนัญญา พรไตร การศึกษาปฐมวัย10
28 6240101230 นางสาวไอราวัณ ทำมีภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
29 6240101231 นายณัฎฐวี ภักดีวิไลเกียรติ การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123