รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240107101 นางสาวกมลชนก ท่วมไธสง ภาษาไทย10
2 6240107102 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองปะคำ ภาษาไทย10
3 6240107103 นางสาวกิ่งกมล ตองติรัมย์ ภาษาไทย10
4 6240107104 นางสาวเกวลิน มัตตะนามะ ภาษาไทย10
5 6240107105 นางสาวคมขวัญ ขันโยธา ภาษาไทย10
6 6240107106 นางสาวจิราภรณ์ ทรงประโคน ภาษาไทย10
7 6240107107 นางสาวจีรวรรณ จะชาลี ภาษาไทย10
8 6240107108 นางสาวชนารดี คุ้มมือ ภาษาไทย10
9 6240107109 นางสาวชลลดา บุญวอน ภาษาไทย10
10 6240107110 นางสาวโชตินภา ฮะสูงเนิน ภาษาไทย10
11 6240107111 นางสาวณัฏฐสิชา บำรุงภักดี ภาษาไทย10
12 6240107112 นางสาวดวงรัตน์ ฮวบกระโทก ภาษาไทย10
13 6240107113 นางสาวปรายฟ้า พุทธทอง ภาษาไทย10
14 6240107114 นางสาวปิยะฉัตร เวินเสียง ภาษาไทย10
15 6240107115 นางสาวพนารัตน์ ฆ้องนอก ภาษาไทย10
16 6240107116 นางสาวพันพัสสา หอยสังข์ ภาษาไทย10
17 6240107117 นางสาวมุกลดา กาญจนสุวรรณ์ ภาษาไทย10
18 6240107118 นางสาววิมลวรรณ ศรีจันทร์ ภาษาไทย10
19 6240107119 นางสาวศราวณี มาโคตร ภาษาไทย10
20 6240107120 นางสาวศิริภัคร นากุดนอก ภาษาไทย10
21 6240107121 จ่าสิบตรีหญิง ศุภรัตน์ ประโสรักษ์ ภาษาไทย10
22 6240107122 นางสาวสรารัตน์ วงเยาว์ ภาษาไทย10
23 6240107123 นางสาวสุพิชญา เรืองมะเริง ภาษาไทย10
24 6240107124 นางสาวสุวพัชร คำมะปะนา ภาษาไทย10
25 6240107125 นางสาวอารียา พาผักแว่น ภาษาไทย10
26 6240107126 นายกฤตธนนท์ เทศนิ่ม ภาษาไทย10
27 6240107127 นายจักรพงศ์ หมื่นไธสง ภาษาไทย10
28 6240107128 นายธนดล มากสาคร ภาษาไทย10
29 6240107129 นายนาถวัฒน์ โพธิ์ขาว ภาษาไทย10
30 6240107130 นายเพ็ชร เพชรน้ำแดง ภาษาไทย10
31 6240107131 นายศิวกร หล่อวิจิตร ภาษาไทย10
32 6240107132 นายสหชาติ วุฒิแสน ภาษาไทย10
33 6240107133 นายอัทธนีย์ ก้อนศิลา ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123