รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240107201 นางสาวกัญญาพัชร แผ้วพลสง ภาษาไทย10
2 6240107202 นางสาวกานต์มณี เขียวปาน ภาษาไทย10
3 6240107203 นางสาวเกวลิน ประทีปเมือง ภาษาไทย10
4 6240107204 นางสาวเกศยามนต์ บุตรชานนท์ ภาษาไทย10
5 6240107205 นางสาวจันตะนา พิมพ์ทอง ภาษาไทย10
6 6240107207 นางสาวชนากานต์ ชาญนอก ภาษาไทย10
7 6240107208 นางสาวชลธิดา นางสิงห์อ้อ ภาษาไทย10
8 6240107209 นางสาวชุลีพร โชติกลาง ภาษาไทย10
9 6240107210 นางสาวฐิติรัตน์ จันทรา ภาษาไทย10
10 6240107211 นางสาวณัฐวรรณ จงแจ้งกลาง ภาษาไทย10
11 6240107212 นางสาวเบญจวรรณ กกสูงเนิน ภาษาไทย10
12 6240107213 นางสาวปิยรัตน์ วิชาธรรม ภาษาไทย10
13 6240107214 นางสาวผกามาศ เหิมขุนทด ภาษาไทย10
14 6240107215 นางสาวพรสุดา ศิริลิมประพันธ์ ภาษาไทย10
15 6240107216 นางสาวพิชญา มาตะรมย์ ภาษาไทย10
16 6240107217 นางสาววานิสราภรณ์ ไชยนอก ภาษาไทย10
17 6240107218 นางสาววีราภรณ์ เสยกระโทก ภาษาไทย10
18 6240107219 นางสาวศิริกัลยา ปลั่งกลาง ภาษาไทย10
19 6240107220 จ่าสิบตรีหญิง ศิริลักษณ์ เขียนโคกกรวด ภาษาไทย10
20 6240107221 นางสาวสรัญญา ผลบุญ ภาษาไทย10
21 6240107222 นางสาวสุทธิดา ปัญญาพิมพ์ ภาษาไทย10
22 6240107223 นางสาวสุวนันท์ ประทุมกุล ภาษาไทย10
23 6240107224 นางสาวอรนิตย์ จันทร์โม ภาษาไทย10
24 6240107225 นางสาวอารีรัตน์ ปักการะสัย ภาษาไทย10
25 6240107226 นายคชาภา ศรีเรือน ภาษาไทย10
26 6240107227 นายชุษณะ แก้วมูล ภาษาไทย10
27 6240107228 นายธวัชชัย เมินกระโทก ภาษาไทย10
28 6240107229 นายพงศกร ดวงแก้ว ภาษาไทย10
29 6240107230 นายศิริชัย แว่นสีลา ภาษาไทย10
30 6240107231 นายศุภกร ปัญญายิ่ง ภาษาไทย10
31 6240107232 นายสุวิชา สอนนอก ภาษาไทย10
32 6240107233 นายอำนาจ การเพียร ภาษาไทย10
33 6240107234 นายศุภชัย จันทร์สุข ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123