รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240105101 นางสาวจิราวรรณ สุนนท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6240105102 นางสาวชนม์นิภา กระจ่างโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6240105103 นางสาวญาศนันท์ วงค์ศิริเลิศชน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6240105104 นางสาวฐิติมา ประมะคัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6240105105 นางสาวฐิติมา อรุณศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6240105106 นางสาวณิชานันท์ สารนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6240105108 นางสาวเพชรลดา บุญตาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6240105109 นางสาวมลธิยา วงค์คำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6240105110 นางสาววาสนา อาจชัยภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6240105111 นางสาววีระวรรณ จันทร์ลิ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6240105112 นางสาวศรัญญา เค้านาวัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6240105113 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกระสัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
13 6240105114 นางสาวสายชล ทินกระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6240105115 นางสาวสิริวิมลณัฐ ตีตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
15 6240105116 นางสาวสุธาธินี เทพสุทธิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6240105117 นางสาวสุธิชา วรสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
17 6240105118 นางสาวอัครมณี หิรัญญสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
18 6240105119 นางสาวอาภาวรรณ เลิศวิลัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
19 6240105120 นายชาคริต เตรียมมะเริง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6240105121 นายธนพล วิเวกวินย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6240105122 นายธนากร คำมุงคุณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
22 6240105123 นายปฐมพงษ์ โอษฐ์ประไพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
23 6240105124 นายไพชยนต์ นิ่มทองคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6240105125 นายภาสกร ชัยวิเศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6240105127 นายวัชรินทร์ เกินรัมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6240105128 นายวุฒิชัย สภาพักตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6240105129 นายอนันต์ รักตรง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123