รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240118101 นางสาวกนกพร เบอร์ขุนทด ดนตรีศึกษา10
2 6240118102 นางสาวญาตาวี ศิลปะ ดนตรีศึกษา10
3 6240118103 นางสาวณัฐธิดา เอื้ออารีย์กุล ดนตรีศึกษา10
4 6240118104 นางสาวพรพิมล ลัดดี ดนตรีศึกษา10
5 6240118105 นางสาววิภาวดี ปลิดกลาง ดนตรีศึกษา10
6 6240118106 นางสาวสภาพร ศรีมูลเขียว ดนตรีศึกษา10
7 6240118108 นายณัฏฐากร ชุ่มกระโทก ดนตรีศึกษา10
8 6240118109 นายแทนคุณ พะนิรัมย์ ดนตรีศึกษา10
9 6240118112 นายนัฐพล ดีสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
10 6240118113 นายปรเมศวร์ หาญจำปา ดนตรีศึกษา10
11 6240118115 นายพิฆเนศวร์ โถสันเทียะ ดนตรีศึกษา10
12 6240118116 นายภคภัทร พรามจร ดนตรีศึกษา10
13 6240118117 นายศรัณยู ศรีโพธิ์กลาง ดนตรีศึกษา10
14 6240118118 นายศิวกร แกประโคน ดนตรีศึกษา10
15 6240118119 นายสมภาคภูมิ กำเนิดสิงห์ ดนตรีศึกษา10
16 6240118120 นายอนุชา หลักงาม ดนตรีศึกษา10
17 6240118121 นายอมรเทพ หมั่นบ้านต้อน ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123