รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240118201 นางสาวชลธิชา เมินกระโทก ดนตรีศึกษา10
2 6240118203 นางสาวประภัสสร แรงสุข ดนตรีศึกษา10
3 6240118204 นางสาวรุ่งนภา เชาวัลล์ ดนตรีศึกษา10
4 6240118205 นางสาววิรากานต์ เชื้อสีดา ดนตรีศึกษา10
5 6240118206 นางสาวสุนิภา โชติพงษ์ ดนตรีศึกษา10
6 6240118207 นายฐนกร ทองสายออ ดนตรีศึกษา10
7 6240118208 นายตรีภพ ขุนวิเศษ ดนตรีศึกษา10
8 6240118209 นายธณากร เหิมขุนทด ดนตรีศึกษา10
9 6240118210 นายธีรภัทร ทรงกุล ดนตรีศึกษา10
10 6240118211 นายนรธีย์ หามนตรี ดนตรีศึกษา10
11 6240118212 นายปฐพี ศรีนอก ดนตรีศึกษา10
12 6240118213 นายปัณณวรรธ สุดวิลัย ดนตรีศึกษา10
13 6240118214 นายพงศธร บุษราผู้พึ่งธรรม ดนตรีศึกษา10
14 6240118215 นายพิทักษ์ ละอองแก้ว ดนตรีศึกษา10
15 6240118217 นายศักรินทร์ บัวกลาง ดนตรีศึกษา10
16 6240118218 นายศุภกร ธนูศร ดนตรีศึกษา10
17 6240118219 นายสุเมธ ศรีหงค์น้อย ดนตรีศึกษา10
18 6240118220 นายอภิวิชญ์ ดวงมาลา ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123