รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240104101 นางสาวแคทลียา คำทอง ฟิสิกส์10
2 6240104102 นางสาวชฎา ยศราวาส ฟิสิกส์10
3 6240104103 นางสาวณัฐชาภรณ์ นวลงาม ฟิสิกส์10
4 6240104104 นางสาวณัฐธิดา จินากูล ฟิสิกส์10
5 6240104106 นางสาวนริศรา มาตสวิง ฟิสิกส์10
6 6240104107 นางสาวนฤมล ภูมิโคกรักษ์ ฟิสิกส์10
7 6240104108 นางสาวปทิตตา เพ็ชรสูงเนิน ฟิสิกส์10
8 6240104110 นางสาวปภาวรินทร์ เดชพละ ฟิสิกส์10
9 6240104111 นางสาวพัชริยา พลเยี่ยม ฟิสิกส์10
10 6240104112 นางสาวฟอริดา พงชนะ ฟิสิกส์10
11 6240104114 นางสาววชิราภรณ์ ธรรมกาโร ฟิสิกส์10
12 6240104115 นางสาววรรณพร สีหาบุญจันทร์ ฟิสิกส์10
13 6240104116 นางสาววราภรณ์ สุขสบาย ฟิสิกส์10
14 6240104118 นางสาวสุนิสา ก้านเพชร ฟิสิกส์10
15 6240104119 นางสาวอาทิตยา จิตรเจริญ ฟิสิกส์10
16 6240104120 นายกรกช วิภาหัสน์ ฟิสิกส์10
17 6240104121 นายกันต์กมล รักกุศล ฟิสิกส์10
18 6240104123 นายณฐกฤต บุญพสุกุล ฟิสิกส์10
19 6240104124 นายทักษิณ เสิงขุนทด ฟิสิกส์10
20 6240104125 นายพศุตม์ สังฆพัฒน์ ฟิสิกส์10
21 6240104126 นายพีรดล เยาวพันธ์ ฟิสิกส์10
22 6240104127 นายยุทธการ สนใหม่ ฟิสิกส์10
23 6240104129 นายอุกกฤษฎ์ ลิมปรังษี ฟิสิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123