รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP17
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240115101 นางสาวกรกมล โยแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6240115102 นางสาวจิรนันท์ จันทร์กลิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6240115103 นางสาวชลธิชา สว่างจิตร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6240115104 นางสาวธนัสยา พลอามาตย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6240115105 นางสาวธนาภรณ์ ตลาดทรัพย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6240115106 นางสาวบุรัสกร เพ็งกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6240115107 นางสาวปวันรัตน์ ภักดิ์จอหอ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6240115108 นางสาวปิยาพัชร กล้าพังเทียม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6240115109 นางสาวพิมพกานต์ นอกกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6240115110 นางสาวภัสธิราพร ชัยภูมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6240115111 นางสาวรติกาล แผนจันทึก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6240115112 จ่าสิบตรีหญิง ลาวัณย์ จันทร์พะเนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6240115113 นางสาวศุลีพร พิรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6240115114 นางสาวสุกัญญา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6240115115 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแสนชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6240115116 นายกฤชเทวิน จงนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6240115117 นายกีรติกานต์ บุญเสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6240115118 นายณภัทร สมพงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6240115120 นายธนวิชญ์ คำแดง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6240115121 นายธรรมวัฒน์ เพ็ชรเสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6240115122 นายปฐวี เกล้าจะโป๊ะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6240115123 นายพงษ์พจนา พจนานุรักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6240115124 นายพัสกร กองขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6240115125 นายวรากร อ่อนหางหว้า คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6240115126 นายสรศักดิ์ นามลิวัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6240115127 นายสุพจน์ พรมมิธิกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6240115128 นายอัษฎายุธ สีดาราช คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123