รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP18
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240117101 นางสาวกนิษฐา จินชัยฌนา ศิลปศึกษา10
2 6240117102 นางสาวกุลธิดา สมกำพี้ ศิลปศึกษา10
3 6240117103 นางสาวเกศรินทร์ โสภาพ ศิลปศึกษา10
4 6240117104 นางสาวจันธิลา กาละบุตร ศิลปศึกษา10
5 6240117106 นางสาวนิตยา นามพิมล ศิลปศึกษา10
6 6240117107 นางสาวบัณฑิตา กระจ่างกลาง ศิลปศึกษา10
7 6240117108 นางสาวใบเฟิรนร์ เปรุนาวิน ศิลปศึกษา10
8 6240117109 นางสาวปนัสยา นิยาทองหลาง ศิลปศึกษา10
9 6240117110 นางสาวพรพรรณ สันติไกลวินิจ ศิลปศึกษา10
10 6240117111 นางสาวพิมพิกา เขียวรุ้ง ศิลปศึกษา10
11 6240117112 นางสาวภัทราภรณ์ พัดทะเล ศิลปศึกษา10
12 6240117113 นางสาวมัลลิตา พอกสนิท ศิลปศึกษา10
13 6240117114 นางสาวรัมภ์รดา แขกรัมย์ ศิลปศึกษา10
14 6240117115 นางสาวลักษิกา ปิ่นสังข์ ศิลปศึกษา10
15 6240117119 นางสาวศิริกัลยา ฟักอินทร์ ศิลปศึกษา10
16 6240117121 นางสาวสรัลชนา ช่อปทุมศิริกุล ศิลปศึกษา10
17 6240117122 นางสาวสุจิตตรา ชาลี ศิลปศึกษา10
18 6240117124 นางสาวสุนิสา ทรงสังข์ ศิลปศึกษา10
19 6240117126 นายจิรวัฒน์ สาราจารย์ ศิลปศึกษา10
20 6240117127 นายชานนท์ แบนกลาง ศิลปศึกษา10
21 6240117128 นายชิตฌาน ปุลาสะโต ศิลปศึกษา10
22 6240117129 นายธนภัทร ธรรมษา ศิลปศึกษา10
23 6240117130 นายวุฒิชัย สุวรรณโคตร ศิลปศึกษา10
24 6240117131 นายศิวกร สิงห์เผ่น ศิลปศึกษา10
25 6240117132 นายสิทธิพล พันธ์สระน้อย ศิลปศึกษา10
26 6240117133 นายอนันธวัช หนูอิ่ม ศิลปศึกษา10
27 6240117134 นายอภิสิทธิ์ แปรงกระโทก ศิลปศึกษา10
28 6240117135 นายอมรฤทธิ์ อารีรักษ์ ศิลปศึกษา10
29 6240117136 นายเอกนรินทร์ เอี่ยมกลาง ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123