รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา101301 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
กลุ่มP19
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6240109101 นางสาวกนกพร พายขยาย สังคมศึกษา10
2 6240109103 นางสาวจิราภรณ์ บุตรดี สังคมศึกษา10
3 6240109104 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สว่าง สังคมศึกษา10
4 6240109105 นางสาวณัฎนิชา ชัยพิพัฒน์ สังคมศึกษา10
5 6240109106 นางสาวนริศรา จอหอนอก สังคมศึกษา10
6 6240109107 นางสาวนาตยา สุวรรณนิตย์กุล สังคมศึกษา10
7 6240109108 นางสาวน้ำฝน เวหล สังคมศึกษา10
8 6240109109 นางสาวปาณิศา จีนโน สังคมศึกษา10
9 6240109110 นางสาวปาริชาต ทองดี สังคมศึกษา10
10 6240109112 นางสาวเมษาธนารัตน์ ขาวพิมาย สังคมศึกษา10
11 6240109113 นางสาววณิดา คำมณี สังคมศึกษา10
12 6240109115 นางสาววัลวิสา รักษา สังคมศึกษา10
13 6240109116 นางสาวศิริวรรณ ปานสีดำ สังคมศึกษา10
14 6240109117 นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภู สังคมศึกษา10
15 6240109118 นางสาวอนุธิดา สิทธิผา สังคมศึกษา10
16 6240109119 นางสาวอารยา ทิศรักษ์ สังคมศึกษา10
17 6240109120 นายเกียรติศักดิ์ แสนคง สังคมศึกษา10
18 6240109121 นายจิรภัทร์ งานประโคน สังคมศึกษา10
19 6240109123 นายติณห์ณภัทร์ นิธิธัตเมธานน สังคมศึกษา10
20 6240109124 นายนราธิป นามมูลน้อย สังคมศึกษา10
21 6240109125 นายประวิทย์ สืบทิพย์ สังคมศึกษา10
22 6240109129 นายรัฐนนท์ ทุดปอ สังคมศึกษา10
23 6240109130 นายวชิรวิทย์ บุญหลง สังคมศึกษา10
24 6240109131 นายวิชญ์พล เฟืองสกุลโรจน์ สังคมศึกษา10
25 6240109132 นายอัสนี ปานชาลี สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123